«Βροχή» πέφτουν την τελευταία εβδομάδα οι αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης επιχορηγήσεων, που είχαν δοθεί τα προηγούμενα χρόνια στο πλαίσιο του Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τίτλο: «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών». Το Πρόγραμμα υποσχόταν ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων μέχρι και 60%.

Δεκάδες επιχειρήσεις οι οποίες είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα και εισέπραξαν μέρος ή το σύνολο των προβλεπόμενων επιχορηγήσεων, καλούνται πλέον να επιστρέψουν χρήματα στο Δημόσιο, καθώς μετά από ελέγχους επαλήθευσης – πιστοποίησης που διενήργησαν οι κατά τόπους φορείς διαχείρισης των κοινοτικών προγραμμάτων, διαπιστώθηκε ότι παρέβησαν όρους του προγράμματος.

Στη λίστα με τις αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης που έχουν μέχρι στιγμής εκδοθεί και δημοσιευτεί, περιλαμβάνονται συνολικά 10 επιχειρήσεις από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι 6 επιχειρήσεις έχουν τις έδρες τους στον Νομό Καβάλας, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις κατανέμονται, από μία, στους Νομούς Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.

Τα ποσά των επιχορηγήσεων που καλούνται να επιστρέψουν στο Δημόσιο οι ανωτέρω επιχειρήσεις κυμαίνονται από 1.800 έως 59.400 ευρώ και αθροιστικά ξεπερνούν τις 180.000 ευρώ.

Ειδικότερα, η επιχείρηση με έδρα στον Νομό Ροδόπης και συγκεκριμένα στην Κομοτηνή, καλείται να επιστρέψει επιχορήγηση, ύψους 9.236,42 ευρώ, προσαυξημένη κατά 401,76 ευρώ, λόγω τόκων.

Το ποσό των 9.236,42 ευρώ είχε καταβληθεί στην επιχείρηση τον Δεκέμβριο του 2014, ως πρώτη ενδιάμεση δόση της επιχορήγησής της από το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, στο οποίο είχε ενταχθεί. Η εκταμίευση έγινε μετά από την ενδιάμεση διοικητική επαλήθευση – πιστοποίηση που διενήργησε τον Ιούνιο του ίδιου έτους ο ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ, κατά την οποία πιστοποιήθηκε ότι η επιχείρηση είχε προβεί στις προβλεπόμενες δαπάνες. Ωστόσο, στη συνέχεια, η δικαιούχος επιχείρηση δεν υπέβαλε ως όφειλε αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης ολοκλήρωσης.  Για το λόγο αυτό, τον Σεπτέμβριο του 2016 ο ΔΕΣΜΟΣ – ΑΜΘ διενήργησε αυτεπάγγελτη επιτόπια επαλήθευση-πιστοποίηση, που αφορούσε αποκλειστικά στις πιστοποιηθείσες στο πλαίσιο της ενδιάμεσης διοικητικής επαλήθευσης δαπάνες. Τότε διαπιστώθηκε πως η επιχείρηση… δεν λειτουργούσε και δεν υπήρχε στον δηλωμένο τόπο της επένδυσης!

Τα αποτελέσματα της τελικής επαλήθευσης της επένδυσης γνωστοποιήθηκαν στην επιχείρηση αρχικά με e-mail και εν συνεχεία με ταχυδρομική επιστολή, ωστόσο η επιχείρηση δεν υπέβαλλε αντιρρήσεις κατά της σχετικής έκθεσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, δρομολογήθηκε η έκδοση απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης της καταβληθείσας επιχορήγησης. Ήδη, όπως προαναφέρθηκε, το ποσό που καλείται να επιστρέψει η επιχείρηση έχει προσαυξηθεί, λόγω των τόκων, και ανέρχεται πια σε 9.638,18 ευρώ, ενώ αν δεν καταβληθεί εντός 15 ημερολογιακών ημερών, τότε θα βεβαιωθεί ως χρέος στην Εφορία και θα επιδιωχθεί η είσπραξή του με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

H πρόβλεψη για βεβαίωση των αντίστοιχων ποσών στην Εφορία ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις που καλούνται να επιστρέψουν χρήματα επιχορηγήσεων και δεν το κάνουν μέσα στην τασσόμενη προθεσμία.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι οι επιχειρήσεις κατά των οποίων εκδίδονται αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης έχουν τη δυνατότητα να τις προσβάλουν δικαστικά εντός από 60 ημερών.