Την Τετάρτη η διαδικασία για την ανάθεση των εργασιών

Ο Δήμος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί σε κατεδαφίσεις αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων, που έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί εντός των ορίων της αρμοδιότητάς του από την αρμόδια υπηρεσία. Οι εργασίες κατεδάφισης θα ανατεθούν σε εξωτερικό εργολάβο και η συνολική δαπάνη τους έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 9.300 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο, καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους έως μεθαύριο Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου, και ώρα 10 το πρωί. Η κατακύρωση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Μετά την ανάδειξη του αναδόχου, θα ξεκινήσει η εκτέλεση των εργασιών κατεδάφισης, οι οποίες, σύμφωνα με την μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, θα αφορούν σε καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λπ., συνολικού όγκου 1.500 m3.

(Φωτογραφία αρχείου)