Όπως ανακοίνωσε η Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής:

«Φέρεται εἰς γνῶσιν πάντων, ὅτι προευτρεπίζοντες τήν ψυχήν μας μέ τόν ἀγῶνα τῆς νηστείας καί ἀνάλογον πνευματικήν προετοιμασίαν πρός ὑπάντησιν τῆς ζωηφόρου καί ἐνδόξου ἐκ νεκρῶν Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, διά τοῦ Μυστηρίου τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως, θά εὐρεθῇ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, ὁ π. Φιλήμων ἀπό τήν Ἱεράν Μονήν Σταυρονικήτα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, προκειμένου νά διακονήσῃ τούς κοπιώντας καί πεφορτισμένους ἀδελφούς. Ὁ Γέροντας θά εὐρίσκεται εἰς τόν Ναόν ἀπό  τήν Δευτέραν 18η μέχρι καί τήν Πέμπτην 21ην Ἀπριλίου 2016».