Στην αγορά ενός καινούργιου σαρώθρου και ενός καινούργιου φορτωτή, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 200.000 ευρώ έκαστο, σκοπεύει να προβεί ο Δήμος Κομοτηνής για την ενίσχυση του στόλου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Θυμίζουμε ότι πρόσφατα εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η πρόσκληση, στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για χρηματοδότηση της προμήθειας από τους Δήμους μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού. Το ποσό της χρηματοδότησης, που αντιστοιχεί στον Δήμο Κομοτηνής, είναι 240.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα επιτρέπει την κάλυψη με ίδιους πόρους της οικονομικής διαφοράς που ενδεχομένως προκύπτει, όταν η προγραμματιζόμενη προμήθεια υπερβαίνει σε κόστος τη χρηματοδότηση του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Συνεπώς, στην περίπτωση του Δήμου Κομοτηνής, που ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας των δύο μηχανημάτων είναι 400.000 ευρώ, το ποσό των 160.000 θα καλυφθεί από τα αποθεματικά του Δήμου.

Την εισήγηση για την προμήθεια καινούργιου φορτωτή και καινούργιου σαρώθρου έκαναν στο Δήμο Κομοτηνής τα αρμόδια όργανα των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Τεχνικών Υπηρεσιών. Τον λόγο πλέον έχει το Δημοτικό Συμβούλιο, που καλείται να αποδεχτεί τη χρηματοδότηση και να εγκρίνει την προμήθεια των συγκεκριμένου τύπου μηχανημάτων, καθώς επίσης να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο για την υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».