Οι συγγενείς θανόντων καλούνται να τακτοποιήσουν τις οικονομικές εκκρεμότητές τους

Από τον Δήμο Κομοτηνής καλούνται οι συγγενείς των θανόντων, των οποίων η διάρκεια  ταφής πρόκειται να ξεπεράσει μέσα στο τρέχον έτος το δικαίωμα πενταετούς  ταφής και  δεν έχουν προβεί στην αγορά του τάφου, να προσέλθουν στο γραφείο διοίκησης του κοιμητηρίου εντός 3 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης ανακοίνωσης, για την τακτοποίηση της υπόθεσής τους, αυτής της εξαγοράς τάφου ή ανακομιδής των οστών.

Σε διαφορετική περίπτωση, η αρμόδια υπηρεσία θα προβεί σε αναγκαστική εκταφή σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν.445/68 περί λειτουργίας κοιμητηρίων και τον κανονισμό λειτουργίας  του Δήμου Κομοτηνής (αρίθμ. 113/2013 Α.Δ.Σ).

Επίσης καλούνται οι συγγενείς των θανόντων που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές  εκκρεμότητες τους σχετικά με το τέλος χρήσης οστεοφυλακίου, να προσέλθουν στο γραφείο διοίκησης του κοιμητηρίου εντός 2 μηνών  από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσης ανακοίνωσης προς τακτοποίηση αυτών.

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Δήμου Κομοτηνής (αρίθμ.113/2013 Α.Δ.Σ), η αρμόδια υπηρεσία σε διαφορετική περίπτωση θα προβεί στην τοποθέτηση των οστών στο χωνευτήρι του κοιμητηρίων.