ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΣύμφωνα το άρθρο 10 του π.δ. 26/2012, καθώς και το άρθρο 1 του ν. 4406/2016, παρακαλούνται οι γεννηθέντες κατά τα έτη 1999-2000 (ανεξαρτήτως ημερομηνίας γέννησης) δημότες, να λάβουν γνώση των στοιχείων με τα οποία πρόκειται να εγγραφούν στους Εκλογικούς Καταλόγους του Δήμου Κομοτηνής στο Τμήμα Δημοτολογίου, Ληξιαρχείου, Αλλοδαπών  και Μετανάστευσης του Δήμου, και να δηλώσουν τη διεύθυνση κατοικίας τους προκειμένου να καταταγούν στο ανάλογο Εκλογικό Διαμέρισμα στο οποίο υπάγεται η κατοικία τους, το αργότερο μέχρι 10/3/2017.

Η δήλωση μπορεί ναι γίνει και τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 2531352477 και 25310 34449.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση, η κατάταξή τους σε Εκλογικό Διαμέρισμα θα γίνει αυτοδίκαια από την αρμόδια δημοτική υπηρεσία και σύμφωνα με τα διαθέσιμα σε αυτήν στοιχεία.