– Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία νομοθετική ρύθμιση που να καταργεί ή να αναστέλλει τη συγκεκριμένη διάταξη.

Ο  Σύλλογος Λογιστών Ροδόπης ενημερώνει, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της περιπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015, και με την υπό στοιχείο 1 περίπτ. β της Υποπαραγράφου Δ2, της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, επιβλήθηκε από την 20η Ιουλίου Φ.Π.Α. 23% στα δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων, κολεγίων, εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών, ΚΕΚ, ΙΕΚ, ωδείων και κέντρων δια βίου μάθησης.

Κατά συνέπεια ο Φ.Π.Α. (23%) στην ιδιωτική εκπαίδευση ισχύει κανονικά και πρέπει να επιβάλλεται, ανεξαρτήτως από το πότε θα γίνει η μεταβολή στο μητρώο, η οποία μεταβολή αποτελεί μια τυπική διαδικασία.

Η υποχρέωση δήλωσης ένταξης μεταβολής στον ΦΠΑ, παρατάθηκε μέχρι την 16η Οκτωβρίου 2015, η επιβολή όμως του φόρου στα δίδακτρα ισχύει αναδρομικά από την ψήφισή του, ήτοι από την 20η Ιουλίου 2015.

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία νομοθετική ρύθμιση που να καταργεί ή να αναστέλλει τη συγκεκριμένη διάταξη του νόμου 4336/2015 και συνεπώς την επιβολή ΦΠΑ.