Ιλχάν Αχμέτ: “Η Ροδόπη για πολλοστή φορά υπολείπεται στη διαδικασία πληρωμών σε σχέση με άλλους νομούς της χώρας”

Παρέμβαση του βουλευτή για τους 241 δικαιούχους της Ροδόπης του προγράμματος δάσωσης γεωργικών γαιών.
ΙΛΧΑΝ ΒΟΥΛΗ 4

“Παρά το γεγονός ότι σε άλλους νομούς της Ελλάδας έχει διατεθεί συνολικά το ποσό των 720.000 ευρώ ως σήμερα για καταβολές του έτους 2015 του προγράμματος «Δάσωσης Γεωργικών Γαιών», στη Ροδόπη δεν έχει γίνει καμία πληρωμή, καθώς το δαιδαλώδες γραφειοκρατικό σύστημα που έχει στηθεί, επιβραδύνει καταλυτικά τους χρόνους για την ολοκλήρωση των διαδικασιών”.

Αυτό τονίζει ο βουλευτής Ροδόπης της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Ιλχάν Αχμέτ, μετά και την απάντηση που έλαβε από το αρμόδιο υπουργείο για το θέμα, για το οποίο είχε καταθέσει και κοινοβουλευτική ερώτηση τον Ιανουάριο.

“Σε επικοινωνία που είχαμε με την αρμόδια διεύθυνση δασών του νομού Ροδόπης, μας ελέχθη ότι ένας ικανός αριθμός δικαιούχων από τους 241 συνολικά του νομού, θα πρέπει να υποβάλει δήλωση αγροτικού εισοδήματος στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2015 για να μη διακινδυνεύσει την επιδότηση του προγράμματος. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να καθυστερούν οι πληρωμές για το σύνολο των δικαιούχων, δηλαδή και για εκείνους των οποίων τα στοιχεία στο σύστημα έχουν καταχωρηθεί ολοκληρωμένα”, αναφέρει ακόμη ο βουλευτής, για να συμπληρώσει:

“Παρά τα όσα αναφέρονται στην απάντηση του κ. Αποστόλου στην ερώτηση που καταθέσαμε για το θέμα αυτό, δεν μπορούμε να αισθανόμαστε ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι η Ροδόπη εμφανίζεται για πολλοστή φορά να υπολείπεται στην διαδικασία πληρωμών ενός προγράμματος σε σχέση με άλλους νομούς της χώρας”.

Η απάντηση του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης στην ερώτηση του βουλευτή:

“Απαντώντας στις παραπάνω Ερωτήσεις, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Μ. Χαρακόπουλος και Ιλχάν Αχµέτ, σας πληροφορούµε τα εξής:

Το πρόγραµµα της δάσωσης γεωργικών γαιών είναι εικοσαετούς διάρκειας και οι δικαιούχοι, οι οποίοι είχαν ενταχθεί από το έτος 1995 και έπειτα σε εφαρµογή δύο παλαιότερων Κανονισµών (αριθµ. 2080/1992 και 1257/1999), ενισχύονται ακόµη στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου 2014-2020. Ως εκ τούτου, είναι εύλογο στο χρονικό αυτό διάστηµα να έχουν επέλθει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις τόσο στην ενταγµένη έκταση όσο και στα στοιχεία των δικαιούχων.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι ανάγκες και οι απαιτήσεις του νέου Κανονισµού για την Αγροτική Ανάπτυξη [Κανονισµός (ΕΕ) αριθµ 1305/2013] έχουν αυξηθεί σε σχέση µε αυτές των προηγούµενων προγραµµατικών περιόδων, τόσο σε θέµατα διενέργειας ελέγχων και καταβολής των ενισχύσεων όσο και σε θέµατα παρακολούθησης της υλοποίησης των µέτρων (µε τη χρήση συγκεκριµένων και µετρήσιµων δεικτών αποτελέσµατος).

Ειδικότερα, επισηµαίνεται ότι αποτελεί απαίτηση του προαναφερθέντος Κανονισµού

(ΕΕ)αριθµ. 1305/2013 η υποβολή αιτήσεων για ένταξη και πληρωµή, καθώς και ο έλεγχος για την επιλεξιµότητα των εκτάσεων τόσο στο πρόγραµµα της δάσωσης όσο και άλλων Μέτρων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) να γίνεται µέσω του Ολοκληρωµένου Συστήµατος Αναγνώρισης Αγροτεµαχίων (LPIS), το οποίο τηρείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάθε αγροτεµάχιο, που δηλώνεται στο πλαίσιο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ), χαρακτηρίζεται από έναν µοναδικό 13ψήφιο χαρτογραφικό κωδικό, ο οποίος δηλώνει συγκεκριµένη θέση του αγροτεµαχίου εντός του ελλαδικού χώρου.

Για την οµαλή συνέχιση της χορήγησης των οικονοµικών ενισχύσεων του προγράµµατος, έγιναν οι παρακάτω ενέργειες:

Εκδόθηκε νέο θεσµικό πλαίσιο για την εφαρµογή του Μέτρου της δάσωσης, όπως η αριθµ. 800/16-1-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 221 ‘‘Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών’’ του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013» (Β΄128/21-1-2015) και άλλες διευκρινιστικές εγκύκλιοι από τον φορέα εφαρµογής και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναπτύχθηκε µηχανογραφική εφαρµογή για την υποστήριξη των εµπλεκόµενων φορέων στην υλοποίηση του προγράµµατος και την καταβολή των οικονοµικών ενισχύσεων στους δικαιούχους του µέτρου, η οποία είναι συνδεδεµένη µε τη βάση της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ).

Πραγµατοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις στους χρήστες των φορέων υλοποίησης (Δασαρχεία και Διευθύνσεις Δασών) και απεστάλησαν εγχειρίδια χρήσης.

Με την έκδοση της προαναφερθείσας αριθµ. 800/16-1-2015 ΚΥΑ, προβλέπεται σε γενικές γραµµές: α) υποβολή της αίτησης πληρωµής στον φορέα υποβολής της ΑΕΕ, µε δήλωση κωδικού παράλληλης δράσης για τα ενταγµένα στη δάσωση αγροτεµάχια, β) υποβολή δήλωσης εφαρµογής, συνοδευόµενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στον φορέα υλοποίησης του προγράµµατος (Διευθύνσεις Δασών – Δασαρχεία) µέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου του επόµενου έτους και γ) ο µηχανογραφικός έλεγχος του ποσοστού του γεωργικού εισοδήµατος µέσω του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του αντίστοιχου έτους εφαρµογής, προκειµένου να προσδιοριστεί η κατηγορία, στην οποία ανήκει ο δικαιούχος, και να υπολογιστεί το ποσό της ετήσιας πριµοδότησης για απώλεια γεωργικού εισοδήµατος.

Επίσης, το έτος εφαρµογής 2015 καθορίστηκε ως το πρώτο έτος, όπου η υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων εφαρµογής και η καταβολή της ενίσχυσης θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το νέο θεσµικό πλαίσιο και µέσω της νέας µηχανογραφικής εφαρµογής.

Όσον αφορά στην αποστολή φακέλου πληρωµής έτους 2015, σηµειώνεται ότι προαπαιτείται η περάτωση των ακόλουθων διαδικασιών από τους αρµόδιους φορείς υλοποίησης (Διευθύνσεις Δασών και Δασαρχεία), οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, ήτοι:

1.η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρησης και οριστικοποίησης των “ενεργών επενδύσεων” κατά το έτος εφαρµογής 2015,

2.η ολοκλήρωση και καταχώρηση των δηλώσεων εφαρµογής για τις ενεργές συµβάσεις,

3.η ολοκλήρωση και καταχώρηση των διοικητικών ελέγχων (σε ποσοστό 100% των αιτηµάτων),

4.η ολοκλήρωση και καταχώρηση των επιτόπιων ελέγχων (σε ποσοστό 2,5% των αιτηµάτων) και

5.η δηµιουργία παρτίδων πληρωµής και η αποστολή τους στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι φορείς υλοποίησης, που έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες 1 έως 4, µπορούν να δηµιουργήσουν παρτίδες πληρωµής για το έτος εφαρµογής 2015.

Επί του παρόντος, έχουν δηµιουργηθεί και οριστικοποιηθεί στη µηχανογραφική εφαρµογή πληρωµές έτους 2015 από τις Διευθύνσεις Δασών/Δασαρχεία: Αργολίδας, Αλµυρού, Βόλου, Ελασσόνας, Αλεξανδρούπολης, Δράµας, Γουµένισσας, Ιστιαίας, Αλιβερίου, Καστοριάς, Λάρισας, Φλώρινας, Λαµίας, Δράµας και Αµφιλοχίας. Επίσης, έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχουν πραγµατοποιηθεί πληρωµές (έως 31.12.2017) για το έτος εφαρµογής 2015, για τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Έβρου, Φλώρινας, Καστοριάς, Κιλκίς, Λάρισας, Μαγνησίας και Φθιώτιδας, συνολικού ποσού Δηµόσιας Δαπάνης 719.827,14 €.

Για τις υπόλοιπες Διευθύνσεις Δασών και τα Δασαρχεία συνεχίζεται η καταχώρηση των στοιχείων και η καταβολή των ενισχύσεων θα γίνει εντός του 2018, µετά και την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ έγκρισης πιστώσεων για το έτος 2018, για την οποία ήδη συντάσσεται σχέδιο απόφασης, και αφού αποσταλούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τις αρµόδιες δασικές υπηρεσίες οι σχετικοί φάκελοι πληρωµής.

Μέχρι στιγµής, δεν υπάρχουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ εκκρεµείς παρτίδες πληρωµής για το µέτρο των δασώσεων. Συνεπώς, η ολοκλήρωση της καταβολής των οικονοµικών ενισχύσεων στους δικαιούχους του µέτρου για το έτος 2015 εξαρτάται από την ετοιµότητα των αρµόδιων φορέων. Για τη δηµιουργία των παρτίδων πληρωµής για το έτος 2016 από τους φορείς υλοποίησης, προαπαιτείται η οριστικοποίηση των παρτίδων πληρωµής για το έτος 2015.

Επισηµαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την οµαλή διεξαγωγή των πληρωµών αποτελεί η σωστή εισαγωγή των στοιχείων των ενεργών επενδύσεων, των δηλώσεων εφαρµογής και των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων.

Σε ό,τι αφορά στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) και σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 7 της προαναφερθείσας αριθµ. 800/2015 ΚΥΑ, όπως ισχύει, προκειµένου να υπολογιστεί το ποσό της ετήσιας πριµοδότησης του µέτρου για απώλεια γεωργικού εισοδήµατος, λαµβάνεται υπόψη η κατηγορία που ανήκουν οι δικαιούχοι, όπως αυτή προκύπτει µηχανογραφικά βάσει του ποσοστού του ΜΑΑΕ του αντίστοιχου έτους εφαρµογής. Το παραµετρικό αρχείο του ποσοστού γεωργικού εισοδήµατος που χρησιµοποιείται κατά τον υπολογισµό πληρωµής, δηµιουργείται αυτόµατα µέσα από τις Αναφορές Ψηφιακών Υπηρεσιών-Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων.

Συνεπώς, το ποσοστό γεωργικού εισοδήµατος, που εµφανίζεται στην αξιολόγηση της πληρωµής κάθε επενδυτή για το έτος 2015, προκύπτει από το αρχείο που παράχθηκε στις 8.5.2017 µέσω της Ψηφιακής Εφαρµογής του Μητρώου και αφορούσε στο έτος 2015.

Αξίζει, ωστόσο, να σηµειωθεί ότι, σε ό,τι αφορά στο ΜΑΕΕ, ήδη τόσο µε την έκδοση της αριθµ. 800/2015 ΚΥΑ όσο και µε την αριθµ. 18196/1-10-2015 εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής (ΕΥΕ) του ΠΑΑ περί διευκρινήσεων για την εφαρµογή της αριθµ. 800/2015 ΚΥΑ, οι δικαιούχοι είχαν ενηµερωθεί για τον έλεγχο του ποσοστού του γεωργικού εισοδήµατος µέσω του ΜΑΕΕ και καλούνταν να προβούν σε ενηµέρωση των στοιχείων τους στο ΜΑΕΕ.

Για τους δικαιούχους, οι οποίοι είχαν υποβάλει δήλωση εφαρµογής για τα έτη 2015 και 2016, δίνεται η δυνατότητα επικαιροποίησης των οικονοµικών τους στοιχείων µε το αριθµ. 12/128097/29-11-2017 έγγραφο του Τµήµατος Υποστήριξης και Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωµένων Δοµών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ). Εποµένως, οι ενδιαφερόµενοι, που επιθυµούν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στο ΜΑΕΕ και να λάβουν επικαιροποιηµένη βεβαίωση, πρέπει να απευθυνθούν στα Τµήµατα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων των Διευθύνσεων Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ) του ΥΠΑΑΤ, προσκοµίζοντας τα σχετικά φορολογικά στοιχεία για έλεγχο και έκδοση βεβαίωσης.

Τέλος, αναφέρεται ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ προτίθεται να παραγάγει εκ νέου το συγκεκριµένο αρχείο µέσα στο έτος 2018, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν τα πλέον επικαιροποιηµένα στοιχεία για το έτος 2015 (και για τους παραγωγούς που δεν τα είχαν δηλώσει εγκαίρως), το οποίο και θα χρησιµοποιηθεί για τη νέα πληρωµή”.

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood