“Άδικη, μεροληπτική και καταφανώς έχουσα σχέση με κομματικά κριτήρια”, χαρακτηρίζει με Ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Παιδείας ο βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ, το θέμα που προέκυψε με την απόφαση του Κώστα Γαβρόγλου περί μη απόσπασης του Διευθυντή του Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Κομοτηνής Ηλία Ιωαννάκη ως συντονιστή εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2015-2018 στην περιοχή της Μαριούπολης της Ρωσίας.

Η Ερώτηση του κ. Ιλχάν Αχμέτ

Το ιστορικό της υπόθεσης όπως το γνωστοποιεί ο κ. Ιλχάν Αχμέτ

“Βάσει της υπ’ αρ. 22/28-07-2015 πράξης συμβουλίου επιλογής συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού, που κυρώθηκε με την υπ΄ αρ. Φ.821/134061/Η2/27-08-2015 απόφαση, ο εν λόγω εκπαιδευτικός κατατάχθηκε μετά από την προφορική συνέντευξη, στην δεύτερη θέση του σχετικού πίνακα κατάταξης με οριακή βαθμολογική διαφορά μόλις 0,04 μονάδων από την πρώτη καταταχθείσα και μολονότι εκείνη δεν εγνώριζε την γλώσσα της χώρας απόσπασης, ήτοι τα ρωσικά.

Χαρακτηριστικό δε της άκρως οριακής διαφοράς που ανέκυψε κατόπιν της προφορικής διαδικασίας είναι το γεγονός ότι ο τρίτος στην σειρά κατάταξης απείχε βαθμολογικά άνω των 6 μονάδων από τους δύο πρώτους, γεγονός που επέτεινε τον οριακό χαρακτήρα της εν λόγω διαφοράς, εγείροντας μάλιστα εύλογες αμφιβολίες, λόγω της υποκειμενικότητας με την οποία εξ ορισμού συνδέεται η προφορική διαδικασία της συνέντευξης.

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στις μετατάξεις εκπαιδευτικών, προαπαιτείται η γνώση της γλώσσας της χώρας απόσπασης εκ μέρους του εκάστοτε υποψηφίου και μόνο εναλλακτικά, προσμετράται η γνώση έτερης γλώσσας, όπως για παράδειγμα της αγγλικής ή της γαλλικής κ.τ.λ..

ΙΩΑΝΝΑΚΗΣ
Ο κ. Ηλίας Ιωαννάκης.

Από τα αναφερόμενα δε και στην σχετική αιτιολογική έκθεση, είναι προφανές πως η προϋπόθεση της γνώσης της γλώσσας της χώρας απόσπασης, δεν εξαντλείται στην διαφορετική μοριοδότηση (με 1 ή 0,5 μονάδα αντιστοίχως), όπως εν προκειμένω, αλλά αντιθέτως έχει την έννοια ότι συνιστά απαραίτητο προαπαιτούμενο, για την πλήρωση της θέση του συντονιστή εκπαίδευσης εξωτερικού και μόνο εναλλακτικά εξετάζεται και προσμετράται η γνώση διαφορετικής γλώσσας

Να σημειωθεί, μάλιστα, ότι ο εν λόγω εκπαιδευτικός γνωρίζει άριστα και την βουλγαρική γλώσσα, γεγονός που βοηθά τα μέγιστα στην επικοινωνία και στην άσκηση των καθηκόντων του συντονιστή εκπαίδευσης εξωτερικού τόσο για την περιοχή της Μαριούπολης όσο και για τις γειτνιάζουσες βαλκανικές χώρες, που βρίθουν ελληνικού στοιχείου, σε συνεργασία πάντα και με το Υπουργείο Εξωτερικών και αντίστοιχες υπηρεσίες της αλλοδαπής, με εργαλείο επικοινωνίας την γλώσσα της χώρας απόσπασης.

Επιπλέον, όπως ορίζεται ρητώς στην προκήρυξη, η προσωπική συνέντευξη λαμβάνει χώρα με άξονα τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα του εκάστοτε υποψηφίου για την εκπαιδευτική, επιστημονική και κοινωνική του δράση γενικότερα.

Για τους λόγους αυτούς ασκήθηκε την 31-08-2015 (αρ. πρωτ. 134944/31-08-2015) ένσταση και ακολούθως υπεβλήθη το από 09-09-2015 σχετικό υπόμνημά, ενώπιον της τότε Υπουργού Παιδείας, η οποία ενέμεινε -χωρίς αιτιολογημένη απάντηση- στον διορισμό της ως άνω υποψήφιας στην θέση της Συντονίστριας Εκπαίδευσης στην Μαριούπολη, μολονότι στερείτο του αναγκαίου εξ ορισμού προσόντος γνώσης της γλώσσας και παρά το γεγονός ότι η διαφορά από τον δεύτερο μετά την προφορική συνέντευξη ήταν μόλις 0,04 της μονάδας..

Παρά το γεγονός όμως ότι από την 1η Αυγούστου του 2017 υπήρξε παραίτηση της ως άνω αναφερόμενης επιλεγείσας -με τον τρόπο που τελικά επελέγη- ως Συντονίστριας Εκπαίδευσης για την περιοχή της Μαριούπολης, ως εκ θαύματος και παρά την προηγηθείσα πράξη του συμβουλίου επιλογής συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού με αριθμό πρωτοκόλλου 22/28-07-2015, που κυρώθηκε με την υπ΄ αρ. Φ.821/134061/Η2/27-08-2015 απόφαση, ο κ. Ηλίας Ιωαννάκης ως πρώτος επιλαχών της προηγηθείσας διαδικασίας ουδέποτε επελέγη για τη θέση αυτή, στην οποία απεστάλη τελικά μία εκπαιδευτικός από την Οδησσό μετά την πάροδο δύο μηνών!

Να σημειωθεί μάλιστα ότι για να συμβεί αυτό, παραβλέφθηκε και η σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Ομογενών του Υπουργείου σας, που συνηγορούσε υπέρ του διορισμού του κ. Ηλία Ιωαννάκη στην θέση του Συντονιστή Εκπαίδευσης στην Μαριούπολη!”.

Η απάντηση της Υφυπουργού Παιδείας όπως τη δημοσιοποιεί ο κ. Ιλχάν Αχμέτ

“Στην απάντηση της υφυπουργού Παιδείας Μερόπης Τζούφη η οποία μας κοινοποιήθηκε μέσα στον Αύγουστο, αφού στο πρώτο της κομμάτι γίνονται αναφορές που κανένα νέο στοιχείο δεν προσκομίζουν στην προδήλως νομικά αστήριχτη απόφαση τους ώστε να μην επιλεγεί ο Ηλίας Ιωαννάκης για την  θέση του Συντονιστή Εκπαίδευσης στην Μαριούπολη, στην δεύτερη και αποκαλυπτικότερη ως προς τα πολιτικά ζητήματα παράγραφο, γίνεται λόγος για τα εξής «1. Οι συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού, όταν ελλείπουν ή κωλύονται αναπληρώνονται από εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχει τα προσόντα της παραγράφου 5 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 13 ή από τους ήδη υπηρετούντες συντονιστές έως τη λήξη της θητείας του αναπληρούμενου Συντονιστή Εκπαίδευσης του πλησιέστερου Συντονιστικού Γραφείου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να ορίζονται αναπληρωτές συντονιστές εκπαίδευσης και κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου».

Ιλχάν Αχμέτ: “Εδώ εστιάζεται και η ουσία της πολιτικής δίωξης”

“Εδώ εστιάζεται και η ουσία της πολιτικής δίωξης που υπέστη ο διευθυντής του Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Κομοτηνής. Ο Υπουργός φωτογράφισε για τον εαυτό του αρμοδιότητα ώστε να μπορεί κατά παρέκκλιση να τοποθετηθεί εκεί που θέλει, όποιους θέλει!

Για την ιστορία παραθέτουμε και τα ερωτήματα της ερώτησής που είχε κατατεθεί από τον βουλευτή Ροδόπης:

Α) Γιατί παρακάμφθηκε ο εκπαιδευτικός κ. Ηλίας Ιωαννάκης για την θέση του Συντονιστή Εκπαίδευσης στην Μαριούπολη, παρά το γεγονός ότι πληρούσε όλες τις αντικειμενικές προϋποθέσεις αλλά και τις επιστημονικές προδιαγραφές που έθετε ο νόμος;

Β) Γιατί δεν ελήφθη υπόψη η μοριοδότηση που ήδη από το 2015 έθετε τον κ. Ηλία Ιωαννάκη ως πρώτο επιλαχόντα για την συγκεκριμένη θέση και μάλιστα με την ελάχιστη διαφορά του 0,04 της μονάδας από την πρώτη επιλεγείσα, η οποία προέκυψε μάλιστα ως αποτέλεσμα μιας προφορικής συνέντευξης;

Γ) Γιατί δεν ελήφθη υπόψη για την τελική απόφαση της τοποθέτησης στην θέση του Συντονιστή Εκπαίδευσης στην Μαριούπολη μετά την παραίτηση της πρώτης επιλεγείσας, η εισήγηση της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Ομογενών του Υπουργείου σας;

Δ) Γιατί δεν ελήφθη υπόψη η από 4-4-2017 καταγεγραμμένη πρόθεση του κ. Ηλία Ιωαννάκη με σχετικό έγγραφο που απεστάλη προς το Υπουργείο σας και με το οποίο εδήλωνε εκ νέου την διαθεσιμότητά του σε κάθε περίπτωση και για κάθε παρούσα ή μελλοντική εξέλιξη για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης, εφόσον προέκυπτε και πάλι νόμιμο ζήτημα πλήρωση της θέσης του Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού στην Μαριούπολη, όπως και τελικώς συνέβη μετά την πάροδο ελάχιστων μηνών;

Ε) Ποια τα κριτήρια επιλογής της εκπαιδευτικού που επελέγη εντέλει να καλύψει αυτή την θέση μετά την παραίτηση της Συντονίστριας την 1η Αυγούστου του 2017 και στην βάση ποιας συγκεκριμένης βαθμολογίας σύμφωνα με όλα όσα προβλέπονται στην κειμένη νομοθεσία, οδηγηθήκατε στην συγκεκριμένη επιλογή;

Ζ) Υπάρχει αξιοκρατία στο Υπουργείο σας σε ό,τι αφορά την πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης ομογενειακών σχολείων του εξωτερικού ή αντιθέτως ισχύει η αρχή του πολιτικού μέσου, της ευνοιοκρατίας, του νεποτισμού, που όλα αυτά εν τέλει συνθέτουν την λογική μιας πλήρως απαξιωμένης στην συνείδηση του εκπαιδευτικού διαδικασίας στην οποία θέση έχουν οι αρεστοί και οι υποτακτικοί του κόμματος και όχι οι άριστοι και οι κάτοχοι των τίτλων σπουδών εκείνων και των βιογραφικών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία;”.