– Φωτό: ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, κ. Σταύρος Σταυράκογλου.

Ο Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης (Ο.Λ.Α.) Α.Ε., είναι η εταιρεία στην οποία το Ελληνικό Δημόσιο έχει εκχωρήσει με σύμβαση παραχώρησης, την αρμοδιότητα για τη διοίκηση και τη λειτουργία του λιμένα Αλεξανδρούπολης, αλλά και την εκμετάλλευση όλων των χώρων και κτημάτων που περιλαμβάνονται στη χερσαία και θαλάσσια ζώνη του, για λογαριασμό του Κράτους. Στην παραπάνω αρμοδιότητα συμπεριλαμβάνεται από το 2010 και ο λιμένας της Καμαριώτισσας, καθώς και το αλιευτικό καταφύγιο των Θερμών Σαμοθράκης.

Στο πλαίσιο του απολογισμού της παρούσας διοίκησης, παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, κατόπιν της εγκρίσεως από τη Γενική Συνέλευση, των οικονομικών καταστάσεων του 2013, όπως αυτά εμφανίζονται στις 31/12/2014, προ των εγγραφών οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων χρήσης του 2014.

Συγκεκριμένα:

ΟΛΑ– ο κύκλος εργασιών για τη χρήση 2014 ανήλθε στα 675.352 €, ενώ για το 2013 στα 734.521 €, έναντι των 933.553 € το 2012.

– τα κέρδη προ φόρων (EBT), ανήλθαν το 2014 στα 59.452 € και στα 44.670 € το 2013, έναντι της ζημίας 211.803 € το 2012.

– παράλληλα, τα λειτουργικά έξοδα για τη χρήση 2014, ανήλθαν στα 615.900 €, και για το έτος 2013 στα 689.851 €, έναντι των 1.145.356 € για το 2012.

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί, ότι το 2013 τακτοποιήθηκε μια σημαντική οικονομική υποχρέωση της εταιρείας προς τον Μέτοχο, η οποία εκκρεμούσε από το 2003, δηλαδή από τη μετατροπή του Λιμενικού Ταμείου σε Ανώνυμη Εταιρεία. Ειδικότερα, πρόκειται για το Αντάλλαγμα Παραχώρησης που αποδίδεται ανά έτος, με βάση υπολογισμού το 2% του ετήσιου τζίρου.

Η συνολική λοιπόν εικόνα του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης, καταδεικνύει για την περίοδο 2012-2014 αύξηση κερδών κατά 154,18 %, αφού από ζημίες το 2012, κερδοφόρες είναι οι χρήσεις των ετών 2013 και 2014.

Ταυτόχρονα, τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 47 %, κατόπιν σημαντικών παρεμβάσεων στις ελαστικές δαπάνες.

Τα παραπάνω αποτελέσματα μάλιστα, επιτεύχθηκαν παρά τη μείωση του συνολικού κύκλου εργασιών λόγω της οικονομικής ύφεσης, κατά 27,66 % (από  933.553 € σε 675.352 €).

Η παραπάνω αποτύπωση των οικονομικών δεικτών του Ο.Λ.Α. Α.Ε., προέκυψε ως αποτέλεσμα της χρηστής διοίκησης, αλλά και μιας  στοχευμένης στρατηγικής συνεργασίας με το στελεχιακό δυναμικό του και τους συναλλασσόμενους παράγοντες.

Τούτων δοθέντων, που συνιστούν οικονομική εξυγίανση, ο νέος προϋπολογισμός προσβλέπει σε σημαντική αύξηση εισροής εσόδων από τις σχεδιαζόμενες δράσεις (υδατοδρόμιο, σιδηρόδρομος, κ.ά.), με συνέπεια να καταστεί κατορθωτή η απρόσκοπτη υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων της εταιρείας.