Φθάσαντες το Σωτήριον Πάθος του Σωτήρος Χριστού, προσευχήν ένθερμον και ευχήν ολόθερμον αναπέμποντες εις τον Αναστάντα τριήμερον εκ τάφου Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, δια της ευσεβούς πολιτείας και της εν υπομονή άρσεως του Σταυρού, επιτύχετε την ένωσίν Σας μετ’ Αυτού εις την παρούσαν ζωήν, ώστε να καταξιωθείτε εν Ουρανώ και της υψίστης δωρεάς της κατά χάριν θεώσεως, και διατελούμεν·

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Μαρωνείας και Κομοτηνής

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ