Κάτοχος της Έδρας Jean Monnet, που της απένειμε η Ευρωπαική Επιτροπή, ο Αν. Καθηγητής Μιχάλης Δ. Χρυσομάλλης

Με απόφαση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απένειμε στην Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Έδρα Jean Monnet, μετά από διαγωνιστική διαδικασία κατά την οποία αξιολογήθηκαν 737 αιτήσεις Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων από όλο τον κόσμο.

Η τιμητική αυτή απόφαση, που έφερε τη Νομική Σχολή μεταξύ 147 επιλεγέντων Ιδρυμάτων, βασίστηκε, σύμφωνα με την κρίση ανεξάρτητων αξιολογητών, στην παράδοση και στην ποιότητα των προσφερομένων ευρωπαϊκών σπουδών στη Σχολή, στην πληρότητα της υποβληθείσας πρότασης και ικανότητα της ομάδας που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου της Έδρας.

Οι Έδρες Jean Monnet είναι θέσεις διδασκαλίας για καθηγητές πανεπιστημίου ή μόνιμα μέλη του διδακτικού προσωπικού, με ειδίκευση στις ευρωπαϊκές σπουδές.

Η Νομική Κομοτηνής μεταξύ των κορυφαίων στις ευρωπαϊκές σπουδέςΚάτοχος της Έδρας Jean Monnet και συντονιστής του εγκριθέντος προγράμματος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Μιχάλης Δ. Χρυσομάλλης, διδάσκων στη Νομική Σχολή Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, που είχε την πρωτοβουλία κατάρτισης και υποβολής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της σχετικής πρότασης.

Οι κάτοχοι των Εδρών Jean Monnet μπορούν:

 • να προωθούν τη διδασκαλία θεμάτων σχετικών με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών ενός ΑΕΙ.
 • να διενεργούν, να παρακολουθούν και να επιβλέπουν ερευνητικές δραστηριότητες σε θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • να καθοδηγούν και να συμβουλεύουν την επόμενη γενιά διδασκόντων και ερευνητών.
 • να παρέχουν εξειδικευμένη καθοδήγηση σε μελλοντικούς επαγγελματίες σχετικά με ευρωπαϊκά θέματα.

  Οι κάτοχοι των Εδρών Jean Monnet , εξάλλου, ενθαρρύνονται:

 • να δημοσιεύουν συγγράμματα μέσω των εκδόσεων του πανεπιστημίου τους κατά τη διάρκεια της περιόδου επιχορήγησης. Μέρος του κόστους δημοσίευσης και, κατά περίπτωση, του κόστους μετάφρασης, θα καλύπτεται από την επιχορήγηση.
 • να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις προβολής και ενημέρωσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • να διοργανώνουν εκδηλώσεις (διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια, κ.λπ.) σε συνεργασία με φορείς χάραξης πολιτικής, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και σχολεία.
 • να δημιουργούν δίκτυα με άλλους πανεπιστημιακούς και ιδρύματα που στηρίζονται από τις δράσεις Jean Monnet.
 • να κάνουν χρήση ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και να δημοσιεύουν τις περιλήψεις, το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων τους, καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Στο πλαίσιο των παραπάνω και με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την τριετή διάρκεια του προγράμματος (2016 – 2019) η Έδρα Jean Monnet της Νομικής Σχολής καλείται να υλοποιήσει το Πρόγραμμα με τίτλο: «Το Κράτος Δικαίου στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: κεκτημένο ή ζητούμενο;».

Για την υλοποίηση του προγράμματος προβλέπονται:
Η διατήρηση, ενίσχυση και εμβάθυνση στα θέματα που σχετίζονται με το Κράτος Δικαίου και τις άλλες αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών.
Η οργάνωση σεμιναρίων για σπουδαστές άλλων Τμημάτων του ΔΠΘ, Νέους Δικηγόρους, Δικαστές, Εκπαιδευτικούς άλλων βαθμίδων της εκπαίδευσης και φορείς χάραξης πολιτικής.
Η οργάνωση Συνεδρίου, Στρογγυλής Τράπεζας, Ενημερωτικών Συναντήσεων.
Η εκπόνηση συναφών με το πρόγραμμα μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων.
Η δημοσίευση εκπαιδευτικών εργαλείων, μελετών και πρακτικών Συνεδρίων.