Ως την 1η Νοεμβρίου οι αιτήσεις.

Με στόχο τη βελτίωση του βιολογικού επιπέδου των αθλουμένων, την καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης, την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και την ψυχαγωγία, η ΔΚΕΠΠΑ Κομοτηνής, με τη συνεργασία και την οικονομική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, θα υλοποιήσει κατά την περίοδο 2016-2017 σειρά προγραμμάτων άθλησης με τον διακριτικό τίτλο «Άθληση για όλους» και τις εξής κατηγορίες:

Α) Γενικά Προγράμματα

 1. Άσκηση στην παιδική ηλικία, για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών.
 2. Άσκηση ενηλίκων.
 3. Άθληση και γυναίκα.
 4. Άσκηση στην “τρίτη ηλικία”.

Β) Ειδικά Προγράμματα

 1. Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ)

Γ) Αθλοχώροι Γειτονιάς

Πλέον των παραπάνω, με τη συνεργασία του ΤΕΦΑΑ του ΔΠΘ, θα υλοποιηθούν ΠΡΟΤΥΠΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ προγράμματα Άσκησης και Υγείας για ειδικούς πληθυσμούς και άτομα με χρόνιες παθήσεις, όπως διαβητικοί, καρδιοπαθείς, παχύσαρκοι, προβλήματα οστεοπόρωσης και πόνους στη μέση, μυοσκελετικά προβλήματα.

Η Πρόεδρος της ΔΚΕΠΠΑ Κομοτηνής, κ. Νατάσσα Λιβεριάδου.
Η Πρόεδρος της ΔΚΕΠΠΑ Κομοτηνής, κ. Νατάσσα Λιβεριάδου.

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων θα προσληφθούν από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού  του Δήμου Κομοτηνής, δεκατρείς (13) πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής, ως ωρoμίσθιοι, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ως την 1η Νοεμβρίου, στα γραφεία της ΔΚΕΠΠΑ Κομοτηνής, στην οδό Γρ. Μαρασλή 4, δίπλα στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Κομοτηνής, τηλ. 2531036783 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

“Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη σειρά προγραμμάτων άθλησης, με στόχο την ευεξία, την αποκατάσταση, την ψυχαγωγίας, και η οποία απευθύνει σε όλες τις ηλικιακές και πληθυσμιακές ομάδες”, αναφέρει η Πρόεδρος της ΔΚΕΠΠΑ Κομοτηνής κ. Νατάσσα Λιβεριάδου, και συμπληρώνει: “Η δημοτική μας επιχείρηση, στο πλαίσιο των πολύπτυχων σχεδιασμών της και της εκπόνησης δράσεων για όλους τους συνδημότες μας, προσφέρει στο ευρύ κοινό τη δυνατότητα δωρεάν εκγύμνασης, σε μια εποχή αυξημένης οικονομικής δυσπραγίας, αλλά και δημιουργεί και θέσεις εργασίας”.   

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση – έντυπο με κριτήριο επιλογής.
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο Πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από την Ελλάδα.
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
 6. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας.
 7. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα της Γ.Γ.Α, ή επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι: A) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, ότι θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε Δημοτική ενότητα σύμφωνα με το ωράριο που θα μου υποδειχθεί. Β) Ο υποψήφιος ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία , δικαστική αντίληψη , δικαστική απαγόρευση).
 9. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
 10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την 26869/1-10-2013 Υπουργική απόφαση « Έγκριση Οργανωτικού πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού».

Η βαθμολόγηση των τυπικών προσόντων θα γίνεται ως εξής:

Βασικό Πτυχίο: Βαθμός Πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,3).

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι: Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 μονάδες – διδακτορικό: 1 μονάδα. Επισημαίνεται ότι θα γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών και δεν θα γίνεται αθροιστική βαθμολόγηση τους.

Εμπειρία: Το ανώτατο όριο εμπειρίας θα είναι εξήντα (60) μήνες. Για κάθε μήνα απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαμβάνονται 0,08 μονάδες ενώ για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης με μηνιαίο σύνολο ωρών μικρότερο των 120, οι μονάδες θα υπολογίζονται αρ. μηνών Χ ώρες απασχόλησης το μήνα Χ 0,08 μονάδες / 120.

Πολυτεκνία: Βαθμολογείται με 2 μονάδες.

Ανήλικα τέκνα: 0,3 μονάδες για τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και 0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.

Μονογονεϊκή οικογένεια: 0,5 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ληφθούν υπόψη ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα και η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο.

Τέλος, για τα προγράμματα που αφορούν ΑΜΕΑ θα καταρτιστεί ξεχωριστή κατάσταση υποψηφίων και σε περίπτωση που δε θα υπάρχουν υποψήφιοι με την συγκεκριμένη ειδίκευση θα προσληφθούν Π.Φ.Α με προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.