Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοίνωσε την πρόσληψη 8 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Κομοτηνή και στη Δράμα.

Συγκεκριμένα, ζητούνται 4 άτομα για τις σχολικές μονάδες της Κομοτηνής και επιπλέον 4 για της Δράμας, ως εξής:

Σχολική μονάδα – Τόπος Απασχόλησης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Άτομα

 

Ειδικό Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Δράμας (Δήμος Δράμας)ΔΕ ΟδηγώνΑπό την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30-6-2018

1

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Δράμας (Δήμος Δράμας)ΔΕ ΟδηγώνΑπό την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30-6-2018

1

Ειδικό Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Κομοτηνής (Δήμος Κομοτηνής)ΔΕ ΟδηγώνΑπό την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30-6-2018

1

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κομοτηνής (Δήμος Κομοτηνής)ΔΕ ΟδηγώνΑπό την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30-6-2018

1

Ειδικό Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Δράμας (Δήμος Δράμας)ΔΕ ΣυνοδώνΑπό την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30-6-2018

1

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Δράμας (Δήμος Δράμας)ΔΕ ΣυνοδώνΑπό την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30-6-2018

1

Ειδικό Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Κομοτηνής (Δήμος Κομοτηνής)ΔΕ ΣυνοδώνΑπό την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30-6-2018

1

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κομοτηνής (Δήμος Κομοτηνής)ΔΕ ΣυνοδώνΑπό την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30-6-2018

1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης, Τέρμα Σισμάνογλου Τ.Κ.: 69133 Κομοτηνή, υπόψη κ.κ. Μπαρακάκη Χρυσούλας και Φράγκου Σταύρου (τηλ. επικοινωνίας: 2531083511-2531083512.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες, υπολογιζόμενες ημερολογιακά, και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, της Δ/νσης Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της Δ/νσης Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Δράμας και Κομοτηνής όπου αυτές εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στον δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας https://www.pdeamth.gr/ β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες -Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη των προκήρυξη ΕΔΩ.