ΣΥΝ (1)Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη», προκειμένου να καλύψει αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση διοικητικού προσωπικού, κλάδου Αρχειονόμων – Βιβλιοθηκονόμων ή κλάδου Αρχειονόμων κατηγορίας Π.Ε. από φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη (βλ. σχ. τη με αρ. 2/37007/08 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 2150/τ. Β΄/16-10-2008) «Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. π.δ/τος 273/1999 (ΦΕΚ Α΄ 229/1999) “Κανονισμός Λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη”).

Υπάλληλοι των επιθυμητών προαναφερθέντων τυπικών προσόντων που ενδιαφέρονται, θα πρέπει να εκδηλώσουν το σχετικό ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση stp-gram-tmdk@synigoros.gr, υποβάλλοντας ταυτόχρονα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται απαραιτήτως: τυπικά προσόντα, υπηρεσία προέλευσης, στοιχεία υπηρεσιακής κατάστασης, εμπειρία κ.λπ., ενώ προαιρετικά μπορεί να υποβληθεί πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 30/09/2014.

Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις, δίδονται στα τηλέφωνα 2131306658, 2131306686 και 2131306651 (κυρίες Λαγιάκου Ελένη, Καλαματιανού Μαρία και Ευαγγέλου Πολυξένη), κατά τις ώρες 09:00 – 16:30.