Σε ευχαριστήρια ανοιχτή επιστολή του προς τον Υπουργό Ψηφιακή Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Νίκο Παππά, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμων, αναφέρει:

“Π ρ ὸ ς

Τὸν Ἐξοχώτατον

Ὑπουργὸν Ψηφιακῆς Πολιτικῆς, Ἐπικοινωνιῶν καὶ Ἐνημέρωσης

κ. Νίκο Παππά

Εἰς Ἀθήνας.

κ. Ὑπουργέ,

ΠΑΠΠΑΣ

Ἐν συνεχείᾳ τῆς πρό δύο περίπου ἐτῶν ἐπιστολομιαίας παρεμβάσεως τοῦ ὑπογράφοντος πρός τήν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα, περί τῆς δωρεάν προσβάσεως στά ἑλληνικά δορυφορικά κανάλια τῶν κατοίκων τοῦ χωρίου Κίζαρι τῆς ἡμετέρας Ἐπαρχίας, καί τῆς ἐπιτευχθείσης τοιαύτης, διά τῆς παρούσης σπεύδω ὄπως ἐκφράσω τάς εὐγνωμόνους εὐχαριστίας τάς τε προσωπικάς καί τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, διά τήν εὐμενῆ ταύτην ἀντιμετώπισιν τοῦ ὅλου θέματος, δι’ ἧς διεφάνη διά μίαν εἰσέτι φοράν ἡ φιλοτιμία καί ἡ εἰλικρίνειά Σας ἔναντι τοῦ λαοῦ καί ἰδιαιτέρως τοῦ παροικοῦντος εἰς τήν ἐσχατιὰν τῆς Ἑλλάδος καί μάλιστα εἰς τήν εὐαίσθητον ταύτην περιοχήν.

Εὐχαριστοῦντες καί αὐθις καί ἐπικαλούμενοι πᾶσαν παρά Κυρίου εὐλογίαν πρός ἀπρόσκοπτον συνέχισιν τῆς προσφορᾶς Σας εἰς τό δύσκολον καί εὐθυνοφόρον ἔργον Σας, διατελοῦμεν˙

Μετ’ εὐχῶν καί τιμῆς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ”.