Με το υπ. αρ. 31/12/2014  έγγραφο του Υπουργείου Υγείας ΑΠ:Α2β/Γ.Π.113378 με ΑΔΑ:ΩΦΖΦΘ-Κ12  «Κατανομή ωρών υπερωριακής νυχτερινών», πλην του επιστημονικού προσωπικού, το κονδύλιο που αναλογεί στο Γ.Ν. Κομοτηνής, είναι 306.000 €, ενώ ζητήθηκαν 382.000 € με το υπ. αρ. 9867/22-12-2014 έγγραφο του νοσοκομείου προς το Υπουργείο Υγείας.

Ενώ σε γειτονικά νοσοκομεία το κονδύλιο εγκρίθηκε ολόκληρο, στο δικό μας και σε άλλα, εγκρίθηκε μειωμένο. Με ποια κριτήρια τελικά το Υπουργείο Υγείας  κατανέμει το ποσό που αναλογεί στην υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του κάθε νοσοκομείου;

Για κάθε ένα από τα τέσσερα τρίμηνα αντιστοιχεί το ποσό των 76.500 €.

Για το Α΄ τρίμηνο, το σύνολο των δεδουλευμένων της υπερωριακής – εξαιρέσιμης εργασίας του προσωπικού, είναι 85.534,65 €, εστάλησαν 76.500 €, υπολείπονται λοιπόν 9.034,05 €. Το προσωπικό πληρώθηκε με 11% οριζόντια περικοπή για κάθε μήνα, μετά από απόφαση Γενικής Συνέλευσης.

Για το Β΄ τρίμηνο, αντί του ποσού των 87.606,97 €, καταβάλλεται το ποσό των76.500 €,  άρα υπολείπονται 11.000 €. Οι εργαζόμενοι θα πληρωθούν με οριζόντια περικοπή 14%, δηλαδή 11.106,99 € λιγότερα, μετά από απόφαση Γενικής Συνέλευσης.

Στα ποσά αυτά προστίθενται και η καταβολή δεδουλευμένων των συναδέλφων μας των Κ.Υ. που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Γ.Ν. Κομοτηνής (μήπως θα έπρεπε να πληρωθούν από τα κονδύλια της 4ης ΥΠΕ, όπως πληρώθηκαν οι συνάδελφοι ιατροί;).

Συνολικά μόνο για τα δύο τρίμηνα (Α΄ και Β΄), η διαφορά είναι 2.0140 €.

Όπως αντιλαμβάνεστε, αμφιθυμία και δυσαρέσκεια, οργή και προβληματισμός, επικρατεί ανάμεσα στους συναδέλφους. Το ίδιο καθεστώς θα επαναληφθεί και για τα επόμενα τρίμηνα.

Επιπροσθέτως σας αναφέρουμε ότι οφείλονται στους εργαζόμενους τα εξαιρέσιμα των μηνών 09-10 του 2011, συνολικά 89.813,24 €, τα οποία διεκδικούν μέσω της δικαστικής οδού.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ώστε να πληρωθεί το σύνολο των δεδουλευμένων εξαιρέσιμων υπερωριών των συναδέλφων μας για ολόκληρο το 2015 και για τις οφειλές του 2011.