Το αντικείμενο, τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Την Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Χρήστος Μέτιος, προκήρυξε την πλήρωση μιας θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη, με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη συνεπικουρία του έργου του σε θέματα προγραμματισμού – ανάπτυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

Α. Να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού πλην του ορίου ηλικίας διορισμού ήτοι:

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες. Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 152/2000). Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι: α) όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και έχει παρέλθει ένα έτος από την απόκτησή της β) όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας
 2. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση. (Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα)
 3. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση.
 4. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν.
 5. Να μην απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Β. Να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Γ. Να διαθέτουν άριστη γνώση μιας εκ των δύο γλωσσών Αγγλικής ή Γαλλικής (γνώση κάθε επιπλέον γλώσσας θα συνεκτιμηθεί περαιτέρω)

Δ. Να διαθέτουν ειδίκευση στη γεωπολιτική ανάλυση για την συγκέντρωση, επιστημονική επεξεργασία, τεκμηρίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (γεωγραφικών, δημογραφικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών κλπ ) της Περιφέρειας, με στόχο τη μέγιστη αξιοποίησή τους στη διαμόρφωση του αναπτυξιακού προγραμματισμού της Περιφέρειας και στην αποτίμηση της υλοποίησης της περιφερειακής πολιτικής. Η ειδίκευση αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας, μεταπτυχιακούς τίτλους κλπ ) ή αξιόλογη επαγγελματική ενασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία.

Ε. Διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο διορισμού.

Οι ανωτέρω διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως και 13 του άρθρου 67 του Ν. 1416/1984 ,ΦΕΚ 18/τ.Α’/21-2-1984(όπως ορίζει το άρθρο 243 του ν.3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010). Στη θέση αυτή μπορούν να προσληφθούν ιδιώτες. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης της θέσης αυτής με απόσπαση από θέση του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 1 της παρ. 6 του ν. 1256/82 ή με ανάθεση καθηκόντων με παράλληλη, πλήρη ή μειωμένη άσκηση των κυρίων καθηκόντων του προσλαμβανόμενου. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται έκδοση υπουργικής απόφασης απόσπασης με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.1416/84.

Ο Επιστημονικός συνεργάτης δεν εντάσσεται στον ΟΕΥ της Περιφέρειας, αλλά υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Περιφερειάρχη για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που στις θέσεις αυτές προσληφθεί δικηγόρος, αναστέλλεται η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, καθώς και για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και του Επιστημονικού Συνεργάτη.

Οι αποδοχές των ιδιωτών καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 άρθρο 9 παρ.8.

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στην παραπάνω θέση και έχουν τα νόμιμα προσόντα, καλούνται να καταθέσουν σχετική αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 εργασίμων ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Ροδόπης ή της ανάρτησης ολόκληρης της προκήρυξης (εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες) στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας ΑΜΘ (Διοικητήριο Κομοτηνής 1ο όροφο). Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς (στην ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ /ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, Κακουλίδου 1 – Κομοτηνή 69100, υπεύθυνη υπάλληλος κα. Παπάζογλου Μαρίνα τηλ. 25313-52106) και σε αυτήν πρέπει να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να αναφέρεται η θέση για την οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (μαζί με την αίτηση)

1)Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλων δημοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου(δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.

2) Πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης*

3) Πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου*

4)Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση*

5) Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (για τους άρρενες υποψηφίους)*

6) Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στoυς οποίους θα αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης. Εάν οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ, για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών κι Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο ως και επίσημη μετάφρασή της. Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας (Σ.Α.Ε.Ι.) του άρθρου 10 του ΠΔ165/2000 (ΦΕΚ149 Α) ως ισχύει, εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου.

Οι κάτοχοι μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης ή διδακτορικών προσκομίζουν ευκρινή φωτοαντίγραφα των τίτλων καθώς και βεβαίωση του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει από τους προσκομιζόμενους τίτλους. Εάν οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ για την ισοτιμία ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών κι Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) περί ισοτιμίας. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο ως και επίσημη μετάφρασή της.

7) Επικυρωμένους και επίσημα μεταφρασμένους στην Ελληνική Γλώσσα τίτλους ξένων γλωσσών σε ευκρινή φωτοαντίγραφα. Οι τίτλοι αυτοί υποβάλλονται μαζί με την επίσημη μετάφρασή τους και φέρουν επικύρωση από δικηγόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/Α/26-3-2014). Η απόδειξη της ξένης γλώσσας διέπεται από το άρθρο 28 πδ 50/2001ως ισχύει.

8) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α’ 75), όπως ισχύει, ότι:

 • Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
 • Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
 • Δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
 • Δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί οποτεδήποτε τα πολιτικά τους δικαιώματα.
 • Δεν τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων.
 • Δεν κατέχουν άλλη θέση ή απασχόληση στο δημόσιο τομέα
 • Δεν έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου και σε καταφατική περίπτωση να έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση

9) Πιστοποιητικά/βεβαιώσεις ως και οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ανωτέρω ζητούμενη ειδίκευση

10) Βιογραφικό Σημείωμα

11) Κάθε τυχόν άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τα προσόντα και την καταλληλότητα επιλογής τους

Διευκρινίζεται επιπλέον ότι

 1. Αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ο υποψήφιος που υποβάλλει ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη αίτηση. Επιπλέον, στην αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τα συνημμένα δικαιολογητικά, τα οποία σημειωτέον θα πρέπει να φέρουν και αρίθμηση. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους, τα δε έγγραφα της αλλοδαπής πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα (βλ. και άρθρο 36 ν.4194/2013,ΦΕΚ208/Α/27-9-2013) και υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα αντίγραφα των εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, όπως και τα ιδιωτικά έγγραφα ,σύμφωνα με το άρθρο 1 ν.4250/2014 ΦΕΚ74/Α26-3-2014.
 2. Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 του ν. 1599/86 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Επισημαίνεται ειδικώς ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως την ορθή συμπλήρωση του εντύπου της αιτήσεώς τους ώστε αυτή: α) Να είναι πλήρης και υπογεγραμμένη και β) Να ανταποκρίνεται απολύτως, όσον αφορά στις επικαλούμενες ιδιότητες και στα προσόντα τους. Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
 3. Η επιλογή θα γίνει κατά την κρίση και με απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 27 Α) και την με αριθμ. 55 και Αρ.Πρωτ.74802/29-12-2010 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 4. Ο προσλαμβανόμενος ως επιστημονικός συνεργάτης του Περιφερειάρχη ΑΜΘ θα παρέχει τις υπηρεσίες του στην έδρα της Περιφέρειας ΑΜΘ (Κομοτηνή)
 5. Η διαδικασία πρόσληψης διέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως και 13 του άρθρου 67 του Ν.1416/84 όπως ισχύει.
 6. Η θητεία των Επιστημονικών Συνεργατών διαρκεί όσο και η θητεία του Περιφερειάρχη, ο δε προσλαμβανόμενος θα έχει σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και επομένως θα διέπεται από τις σχετικές διατάξεις για αυτή την κατηγορία προσωπικού (π.χ. άδειες κ.λ.π).
 7. Η αμοιβή θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Περιφέρειας ΑΜΘ.

*Τα δικαιολογητικά 2-5 αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου για πρόσληψη.