«Παράνομη και δυσμενώς επιλεκτική», χαρακτηρίζει την επιβολή ΦΠΑ 23% στα δίδακτρα ξένων γλωσσών το Επιμελητήριο Έβρου, ο Πρόεδρος του οποίου κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, σε επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκελίδη Τσακαλώτο, αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Κύριε Υπουργέ,

Το Επιμελητήριο Έβρου δέχεται το τελευταίο χρονικό διάστημα σωρεία καταγγελιών και παραπόνων από τα μέλη του που δραστηριοποιούνται ως Κέντρα Ξένων Γλωσσών στην περιοχή του Έβρου, αναφορικά με την αιφνίδια υπαγωγή τους στο καθεστώς ΦΠΑ και μάλιστα με συντελεστή 23%.

Η ενέργεια αυτή εκ μέρους της Κυβέρνησης, πέραν του γεγονότος ότι αιφνιδιάζει και φέρνει τις επιχειρήσεις των Κέντρων Ξένων Γλωσσών σε τραγικά δυσμενή θέση με πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, αντιβαίνει στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως αυτή ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία σύμφωνα με τον Νόμο 2859/2000 άρθρο 22 περ. ιβ, την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπ’ αριθμόν 112/2006 και τον Νόμο 4093/2012, παρ.Θ3, περιπτώσεις 4,5 και 12, όπου ορίζεται ότι «η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά (…) που παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή, απαλλάσσεται από την υποχρέωση υπαγωγής στο καθεστώς ΦΠΑ».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον Νόμο 4093/2012, παράγραφος θ3, περιπτώσεις 4,5,12,15,16 και 18 προκύπτει ότι τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών πληρούν τους όρους εξαίρεσής τους από την υποχρέωση απόδοσης ΦΠΑ, αφού στην περ. 12 είναι σαφές ότι είναι φορείς εκπαίδευσης, στις περιπτώσεις 15, 16 και 18 ότι υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ στην παράγραφο θ4, περιπτώσεις 1β, 2 και 3 είναι σαφής η αναφορά σε εκπαιδευτικό φορέα. Τέλος, στην παράγραφο θ5 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου κ. Χρ. Τοψίδης.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου κ. Χρ. Τοψίδης.

Πέρα όμως των ανωτέρω, η υπαγωγή τους σε καθεστώς ΦΠΑ είναι και άδικη και καταχρηστική, ενόψει του γεγονότος ότι με την απόφασή σας αυτή επιλέγονται διακριτικά τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών αλλά εξαιρούνται τα ιδιωτικά σχολεία, τα κολλέγια, τα ΙΕΚ και τα ιδιαίτερα μαθήματα.

Το Επιμελητήριο Έβρου θεωρεί ότι η απόφαση αυτή θα πλήξει σημαντικά τον συγκεκριμένο κλάδο, ο οποίος ήδη αντιμετωπίζει εξαιρετικές δυσκολίες τόσο λόγω της γενικευμένης οικονομικής κρίσης που στερεί τη δυνατότητα στην μέση ελληνική οικογένεια να εγγράψει τους μαθητές στα φροντιστήρια, όσο και από τη διαρκώς αυξανόμενη παραοικονομία των οικοδιδασκάλων, οι οποίοι είτε αποκρύπτουν τελείως τα εισοδήματα αυτά είτε εκδίδουν μειωμένες αποδείξεις. Η εν λόγω πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της τάξεως του 23%, είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλει στην περαιτέρω μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων αυτών και εν συνεχεία στη μείωση του προσωπικού τους, άρα και στην απώλεια των πολύτιμων αυτών θέσεων εργασίας.

Κύριε Υπουργέ,

Είναι πάγια η θέση του Επιμελητηρίου Έβρου, ότι οι συνεχείς και απρόσμενες φορολογικές επιβαρύνσεις, όχι μόνον δεν οδηγούν σε αναπτυξιακή πορεία αλλά ήδη έχουν πλήξει τραγικά τις εναπομείνασες επιχειρήσεις της ακριτικής μας περιοχής. Φρονούμε ότι και το συγκεκριμένο μέτρο θα οδηγήσει μετά βεβαιότητας σε μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων αυτών και κατ’ επέκταση σε μείωση των κρατικών εσόδων, ενίσχυση της παραοικονομίας και απώλεια σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό παρακαλώ θερμά για την ανάκληση της διάταξης που εντάσσει τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών στο καθεστώς ΦΠΑ, αποδεικνύοντας εμπράκτως την στήριξή σας σε έναν κλάδο που προσφέρει θέσεις εργασίας αλλά και απαραίτητα εφόδια για την οικονομική και επαγγελματική ανέλιξη των νέων ανθρώπων.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ».