ΑΛ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Δ΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΑΞΟΝΑΣ 1: «Μέτρα για την προσαρμογή του αλιευτικού στόλου»

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΛΕΙ:

Τους ενδιαφερομένους Αλιείς  για την υλοποίηση Πράξεων (επενδυτικών σχεδίων) σε αλιευτικά σκάφη που δύνανται να ενταχθούν για ενίσχυση – χρηματοδότηση στο Μέτρο 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Μέτρα για την προσαρμογή του αλιευτικού στόλου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας

2007 -2013, για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης – χρηματοδότησης .

Οι υπαγόμενες Πράξεις συμβάλουν στην αναδιάρθρωση και στον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου, με τη στήριξη επενδύσεων επί αλιευτικών σκαφών, Μέσης και Παράκτιας αλιείας ώστε να αντιμετωπιστεί η ανάγκη προσαρμογής του στις απαιτήσεις της τεχνολογικής προόδου και της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων, καθώς και στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας των εργαζομένων και της ανταγωνιστικότητάς του.

Οι υπαγόμενες Πράξεις αφορούν σε ενέργειες των παρακάτω Δράσεων :

Δράση 1:      Βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους. 

Δράση 2: Βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
Δράση 3: Βελτίωση της υγιεινής των προϊόντων.
Δράση 4: Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. 
Δράση 5: Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
Δράση 6: Βελτίωση της επιλεκτικότητας.
Δράση 7:  Αντικατάσταση κινητήρα.
Δράση 8:  Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων.
Δράση 9: 

 

 

Άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών. 

 Είδος Ενισχύσεων – Προϋποθέσεις χορήγησης

Κατ’ εφαρμογή των Καν. (ΕΚ) 2371/2002, 26/2004, 1198/2006, 1967/2006 & 643/2007, στο πλαίσιο της παρούσας χορηγείται δημόσια ενίσχυση για εργασίες σε αλιευτικά σκάφη ηλικίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, υπό τους όρους ότι  δε θα αυξάνεται :

  1. η δυνατότητα των σκαφών αυτών να αλιεύουν
  2. ούτε η χωρητικότητα των χώρων αποθήκευσης των αλιευμάτων.

Δικαιούχοι Αιτήσεων Ενίσχυσης – Χρηματοδότησης

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ 1197/2011 (ΦΕΚ 1165/8.6.2011), Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 1.3. του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (σύμφωνα με το άρθρο 3 σημείο β του Καν 1198/06 του Συμβουλίου) συμπεριλαμβανομένων των σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας.

Τα σκάφη για τα οποία οι ιδιοκτήτες θα ενισχυθούν, θα πρέπει να είναι ενεργά, εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια / Λεμβολόγια και καταχωρημένα στο Εθνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ – ΚΑΜ), να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη και να μην έχουν χρονική δέσμευση από προηγούμενη χρηματοδότηση των ίδιων εργασιών κατά την υποβολή της αίτησης, εξαιρουμένων των αλιευτικών εργαλείων που μπορούν να επιδοτηθούν με προϋποθέσεις και για δεύτερη φορά εντός της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 .

Περιοχές Εφαρμογής και Ποσοστά Ενίσχυσης – Χρηματοδότησης

  1. Το Μέτρο 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», του ΕΠΑΛ 2007-2013, εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια.
  2. Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 5 της ΚΥΑ 1197/2011, τα ποσοστά της χορηγούμενης Δημόσιας Ενίσχυσης στις Πράξεις που θα ενταχθούν, έχουν ως εξής:
Δράσεις 1,2,3,4,5 & 6 Βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους ή/και των συνθηκών εργασίας ή/και της υγιεινής ή/και της ποιότητας των προϊόντων ή/και της ενεργειακής αποδοτικότητας ή/και της επιλεκτικότητας Δ.E.* 40 %
Ι.Σ. ** 60 %
Δράση 7 Αντικατάσταση κινητήρα Δ.E.  20 %
Ι.Σ. 80 %
Δράση 8 Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων Δ.E. 40 %
Ι.Σ. 60 %
Δράση 9 Άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών Δ.E. 40 %
Ι.Σ. 60 %

*                                     **

Δ.Ε.: Δημόσια Ενίσχυση, Ι.Σ.: Ιδιωτική Συμμετοχή

  1. Για Πράξεις που αφορούν στις ανωτέρω Δράσεις και θα υλοποιηθούν σε σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 52 του Καν. (Ε.Κ.) 1198/2006 του Συμβουλίου, τα ποσοστά Ιδιωτικής Συμμετοχής (Ι.Σ.) μειώνονται κατά 20% και τα ποσοστά Δημόσιας Ενίσχυσης (Δ.Ε.) αυξάνονται αναλόγως. Ο ανωτέρω Πίνακας διαμορφώνεται ως εξής :
Δράσεις 1,2,3,4,5 & 6 Βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους ή/και των συνθηκών εργασίας ή/και της υγιεινής ή/και της ποιότητας των προϊόντων ή/και της ενεργειακής αποδοτικότητας ή/και της επιλεκτικότητας Δ.E.* 60 %
Ι.Σ. **  40 %
Δράση 7 Αντικατάσταση κινητήρα Δ.E.* 40 %
Ι.Σ. ** 60 %
Δράση 8 Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων Δ.E.* 60 %
Ι.Σ. ** 40 %
Δράση 9 Άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών Δ.E.* 60 %
Ι.Σ. ** 40 %

**

Δ.Ε.: Δημόσια Ενίσχυση, Ι.Σ.: Ιδιωτική Συμμετοχή

 4  .Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανά αλιευτικό σκάφος για ολόκληρη την Προγραμματική Περίοδο (2007-2013), δε μπορεί να υπερβαίνει τις κλίμακες του παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία του σκάφους ανά κλάση χωρητικότητας Μέγιστο ύψος οικονομικής ενίσχυσης  σε Ευρώ
0<10 11000/GT + 2000
10<25 5000/GT + 62000
25<100 4200/GT + 82000
100<300 2700/GT + 232000
300<500 2000/GT + 382000
500 και άνω 1200/GT + 882000

Για σκάφη ηλικίας από 5 έως 15 ετών, εφαρμόζονται οι κλίμακες του ανωτέρω πίνακα.

Για σκάφη από 16 έως 29 ετών, εφαρμόζονται οι κλίμακες του παραπάνω πίνακα, μειωμένες κατά 1,5% ανά έτος άνω των 15 ετών. Για σκάφη άνω των 29 ετών εφαρμόζονται οι κλίμακες του ανωτέρω πίνακα μειωμένες κατά 22,5%.

  1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου 1.3 του ΕΠΑΛ 2007 – 2013, για την παρούσα πρόσκληση ενδεικτικά ανέρχεται σε 2.600.000 Ευρώ και κατανέμεται ως ακολούθως:
Περιοχές Εκτός Στόχου Σύγκλισης

(Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας & Νότιου Αιγαίου)

Απόφαση τροποποίησης 1374/4-10-2012

600.000
Περιοχές Στόχου Σύγκλισης 

(Λοιπές Περιφέρειες) 

Απόφαση τροποποίησης 1374/4-10-2012

2.000.000
Σύνολο 2.600.000

Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης – Χρηματοδότησης

         Οι φορείς / δυνητικοί Δικαιούχοι Ενίσχυσης – Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας υποβάλλουν Αίτηση και σχετικό φάκελο ενίσχυσης της Πράξης στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας, λαμβάνοντας σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και το αργότερο μέχρι 31.10.2014. Η προαναφερόμενη ημερομηνία δύναται να παραταθεί με την έκδοση σχετικής πράξης από τον Ειδικό Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1β

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Κατηγορία
Α: Σκάφος
Α1. Σκελετός του σκάφους (με βεβαίωση ναυπηγού ή/και διπλωματούχου  μηχανικού)
Α2. Υπερκατασκευές  (με βεβαίωση ευστάθειας ναυπηγού)
Α3. Εσωτερική διευθέτηση
Σύνολο Α:
 Β:  Σύστημα πρόωσης
Β1. Αντικατάσταση κινητήρων (κύριας μηχανής)
Β2. Ηλεκτρονικό σύστημα ενεργειακής διάγνωσης και εξοικονόμησης ενέργειας
Β3 Αντικατάσταση βοηθητικής μηχανής,  εκτός των σκαφών παράκτιας αλιείας.
Β4  : Σύστημα κατεύθυνσης και μετάδοσης κίνησης του σκάφους
Β5 : Εργασίες στις δεξαμενές καυσίμων
Σύνολο Β:
 Γ:  Εξοπλισμός σκάφους
Γ1. Εξοπλισμός Πλοήγησης και επικοινωνίας
Γ2. Εξοπλισμός ασφάλειας και διάσωσης
Γ3. Εξοπλισμός για τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας
Γ4. Ειδικός Εξοπλισμός σπογγαλιευτικών ή οστρακοαλιευτικών σκαφών
Σύνολο Γ:
Δ: Εξοπλισμός επεξεργασίας αλιευμάτων
Δ1 : Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού για παραγωγή πάγου
Δ2 : Αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων, συντήρησης, διαλογής και επεξεργασίας αλιευμάτων.
Δ3 : Εγκατάσταση ψυκτικού εξοπλισμού (συντήρησης – κατάψυξης)
Δ4 : Εξοπλισμός για τη διατήρηση των απορριπτόμενων αλιευμάτων που δεν επιτρέπεται πλέον η απόρριψη.
Δ5 : Ηλεκτρογεννήτριες για την υποστήριξη των ψυκτικών εγκαταστάσεων, εξοπλισμός αφαλάτωσης.
Δ6 : Υλικές επενδύσεις και μελέτες εφαρμογής συστήματος αυτοελέγχου και πιστοποίησης της ποιότητας των προϊόντων
Σύνολο Δ:
Ε: Αντικατάσταση των αλιευτικών εργαλείων για την επιλεκτικότητα
Ε1 : Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων μία φορά
Σύνολο Ε:
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)
Στ: Τεχνικά και απρόβλεπτα έξοδα (μέχρι ποσοστού του 10% του συνολικού κόστους εργασιών και εξοπλισμού)
Σι1 : Τεχνικά έξοδα (αμοιβές για την σύνταξη του φακέλου, αμοιβές για την  εκπόνηση των ναυπηγικών σχεδίων ή/και μελετών σε περίπτωση μετασκευής).
Στ 2  :  Απρόβλεπτα (δαπάνες για εργασίες/εξοπλισμούς που δεν περιλαμβάνονται στην αρχικώς εγκριθείσα Αίτηση,  αλλά προκύπτουν κατά την πορεία εκτέλεσης της Πράξης και κρίνονται ως άκρως απαραίτητες για την ολοκλήρωση της υλοποίησής της, όπως επίσης και οι τεκμηριωμένες υπερβάσεις ποσοτήτων κλπ.  Δεν θεωρούνται απρόβλεπτα οι υπερβάσεις κόστους).