Τους Δήμαρχους Αρριανών και Ιάσμου, κ.κ. Αμέτ Ριδβάν και Καδή Ισμέτ, επισκέφθηκε ο Βουλευτής Ροδόπης κ. Αχμέτ Ιλχάν, προκειμένου να τους ενημερώσει για την απάντηση του επιτρόπου Γεωργίας της Ε.Ε. κ. Phil Hogan για τις ενισχύσεις των καπνών, που δόθηκε μετά από συνεργασία του ιδίου με τον ευρωβουλευτή του Ποταμιού κ. Μίλτο Κύρκο και στην οποία αναφέρεται ότι  «οι εκτάσεις που προορίζονται για οποιοδήποτε είδος παραγωγής μπορεί να είναι επιλέξιμες για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης που καθορίζεται στον τίτλο III του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1307/2013, υπό τον όρο ότι ο γεωργός ενεργοποιεί τα δικαιώματα ενίσχυσης και συμμορφώνεται με τον ορισμό των «επιλέξιμων εκταρίων» (άρθρο 32 παράγραφος 2 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού). Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να χορηγήσουν πρόσθετη ενίσχυση στους γεωργούς των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα που ορίζονται στο κεφάλαιο IV – άρθρα 48 και 49 του εν λόγω κανονισμού. Τέλος, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 για την αγροτική ανάπτυξη επιτρέπει επίσης στα κράτη μέλη να χορηγούν ενισχύσεις σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα».

ΙΛΧΑΝ ΡΙΤΒΑΝ«Τους παρουσίασα την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόσθετη ενίσχυση με τα καπνά, διότι αν και οι Δήμαρχοι δεν έχουν άμεση αρμοδιότητα στην επίλυση αυτού του ζητήματος, μολαταύτα ως τοπικοί άρχοντας και ως Δήμοι στην περιοχή των οποίων οι κάτοικοι καλλιεργούν κατά 90% καπνό, ζητείται η συμπαράστασή τους και η βοήθειά τους σε αυτό το δίκαιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής», δήλωσε ο Βουλευτής, και συμπλήρωσε: «Τους ανέφερα ότι σε επανειλημμένες ερωτήσεις που είχα καταθέσει στην Βουλή, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μου απάντησε ότι δεν δύνανται να δοθούν πρόσθετες ενισχύσεις στους καπνοπαραγωγούς, ότι υπάρχει εμπόδιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Με ερώτηση όμως που καταθέσαμε στην ευρωπαϊκή επιτροπή διά του ευρωβουλευτή του Ποταμιού Μιλιτιάδη Κύρκου και με δική μου πρωτοβουλία, διαπιστώθηκε και απαντήθηκε ότι σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές το κράτος-μέλος ελευθέρως και χωρίς κανένα περιορισμό δύναται να δώσει ενισχύσεις».

Οι Δήμαρχοι δήλωσαν ότι «είναι πολύ θετική αυτή η εξέλιξη», ευχαρίστησαν προσωπικά τον κ. Ιλχάν Αχμέτ γι’ αυτή την πρωτοβουλία, και τόνισαν ότι θα ενημερώσουν πλέον και οι ίδιοι του συνδημότες τους για τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στον τομέα των ενισχύσεων της καλλιέργειας του μπασμά.

Επίσκεψη διυπουργικής επιτροπής

Ο Βουλευτής τους γνωστοποίησε ακόμη ότι αναμένεται επίσκεψη της διυπουργικής επιτροπής όπως έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, και τους ζήτησε, σε περίπτωση που κληθούν σε σύσκεψή της, να εκθέσουν και εκείνοι από τη μεριά τους το πρόβλημα και να ζητήσουν επιτέλους από την κυβέρνηση να δώσει αυτή την πρόσθετη ενίσχυση στους καπνοπαραγωγούς.