Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών για την εναρμόνιση των Εμπορικών Νόμων (2190/1920, 3190/1955 και 4072/2012), με τον Ν. 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, και για την καταληκτική ημερομηνία σύγκλισης της γενικής συνέλευσης και τις υποχρεώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ, απέστειλε το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Αναλυτικά η επιστολή:

«Κύριε Υπουργέ.

Ήδη από την αρχή της χρονιάς ξεκίνησε μια συζήτηση για την πρώτη εφαρμογή του Ν. 4308/2014 που αφορά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Μια σημαντική αλλαγή η οποία εναρμονίζει την ελληνική νομοθεσία με τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία. Ωστόσο, μια αλλαγή που απαιτεί κοπιώδη προσαρμογή τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από τους συναδέλφους οικονομολόγους – λογιστές.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 2190/1920, το άρθρο 10 του Ν. 3190/1955 και το άρθρο 69 του Ν. 4072/2012, ορίζονται οι προθεσμίες έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον, στο άρθρο 6, παρ. 3 του Ν. 4308/2014, αναφέρεται ότι «η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου ολοκληρώνεται στο συντομότερο χρόνο από:
α) έξι μήνες από τη λήξη της περιόδου ή

β) το χρονικό όριο που επιτρέπει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τίθενται από τη φορολογική ή άλλη νομοθεσία της χώρας».

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ΚΦΕ-4172/2013, «η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους».

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι απαιτείται νομοτεχνική παρέμβαση για την εναρμόνιση του Ν. 4308/2014 με τα σχετικά άρθρα των εμπορικών νόμων.

Προτείνεται ως καταληκτική ημερομηνία σύγκλισης της γενικής συνέλευσης για όλες τις νομικές μορφές επιχειρήσεων, δύο μήνες μετά τη λήξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Με την πρόταση αυτή όλες οι νομικές μορφές εταιρειών αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όσον αφορά τις ημερομηνίες σύγκλισης των γενικών συνελεύσεων αλλά και δημοσίευσης αυτών στο ΓΕΜΗ, υπάρχει απόλυτη εναρμόνιση με τη φορολογική νομοθεσία, ενώ παράλληλα αποφεύγεται η σύγχυση, τα ενδεχόμενα λάθη και οι παραλήψεις για τις επιχειρήσεις.

Επιπλέον, θεωρούμε σκόπιμη την επέκταση του παραπάνω χρόνου για την πρώτη εφαρμογή του νόμου, με προτεινόμενη ημερομηνία την 30/9/2016».