Επελέγη ανάμεσα σε 6 υποψηφίους από τον Χρήστο Μέτιο

Καθήκοντα Εκτελεστικής Γραμματέως της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα συνεχίσει να εκτελεί, μέχρι και το 2019, η κ. Ζωή Κοσμίδου.

Η κ. Κοσμίδου διορίστηκε για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη θέση τον Οκτώβριο του 2014, κατά την έναρξη της θητείας του αείμνηστου Γιώργου Παυλίδη. Ωστόσο, εξέπεσε από αυτήν δύο χρόνια αργότερα, δυνάμει της διάταξης του «Καλλικράτη» στην οποία ορίζεται πως «Ο Εκτελεστικός Γραμματέας διορίζεται και απολύεται με απόφαση του Περιφερειάρχη που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παύει δε, να ασκεί τα καθήκοντα του, όταν ο περιφερειάρχης που τον προσέλαβε απολέσει την ιδιότητά του για οποιονδήποτε λόγο».

Κατόπιν τούτου, ο νέος Περιφερειάρχης, κ. Χρήστος Μέτιος, προέβη στην έκδοση προκήρυξης για την πλήρωση της θέσης του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Υποψηφιότητα για τη θέση κατέθεσαν, εμπρόθεσμα, 6 πρόσωπα και συγκεκριμένα τα εξής: α) Κοσμίδου Ζωή του Ιωάννη β) Κρυομερίδου Κωνσταντίνα του Δημητρίου, γ)Αραμπατζή Δέσποινα του Νικολάου, δ)Στεφανίδου Δάφνη του Δημητρίου, ε) Λίτινα Ιφιγένεια του Παντελή και στ) Πετράκης Πέτρος του Χαραλάμπους.

Από την εξέταση των αιτήσεων με τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά, προέκυψε ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι είχαν τα γενικά προσόντα διορισμού και ήταν κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Ωστόσο στα ελάχιστα απαιτούμενα εκ της προκήρυξης και του Νόμου προσόντα περιλαμβανόταν και η «αξιόλογη διοικητική εμπειρία». Σύμφωνα με την απόφαση που εξέδωσε ο Περιφερειάρχης, η κ. Κόσμίδου ήταν η μόνη εκ των 6 υποψηφίων που διέθετε το προσόν της αξιόλογης διοικητικής εμπειρίας.

Συγκεκριμένα, η κ. Ζωή Κοσμίδου είναι κάτοχος πτυχίου Πανεπιστημίου (δίπλωμα πολιτικού μηχανικού από το 1983 και άδεια άσκησης επαγγέλματος) και μεταπτυχιακού τίτλου, διορισμένη από το έτος 1987 στο Δήμο Κομοτηνής (έχοντας και προηγούμενη εμπειρία και προϋπηρεσία), όπου υπηρετεί ως μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με Α’ βαθμό, καθώς έχει ασκήσει καθήκοντα σε θέση Τμηματάρχη από το 1992 και Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος από το 2000 και έπειτα, έχει ορισθεί το 2007 ως Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου προσωπικού των ΟΤΑ νομού Ροδόπης, που στη συνέχεια λειτούργησε και ως Πειθαρχικό Συμβούλιο, ορίστηκε εκ νέου το 2009 (οπότε και ορίστηκε και ως μέλος της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης των υπαλλήλων των ΟΤΑ) και το 2013, διετέλεσε Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του ΤΕΕ από 1-4-2014 έως 1-4-2016, εκλέχτηκε μέλος της Επιτροπής Υποδομών και Περιβάλλοντος και αναπληρωματικό μέλος στην Αναπτυξιακή και Διοικητική Επιτροπή του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης από το 1995 έως το 1998 κλπ. Επομένως πέραν της τεχνογνωσίας και των τυπικών προσόντων διαθέτει και αξιόλογη διοικητική εμπειρία σε θέματα εν γένει διοίκησης, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, διαχείρισης κρίσεων κλπ, όπως εξάλλου τούτο προέκυψε και από το έργο της και τα καθήκοντα που της ανατέθηκαν στο διάστημα που υπηρέτησε στη θέση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας ΑΜΘ, από 13-10-2015 έως 21-10-2016. Είναι δε εγγεγραμμένη και στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης.

Συνεπεία των παραπάνω, ο Περιφερειάρχης κ. Χρήστος Μέτιος επέλεξε την κ. Ζωή Κοσμίδου για το διορισμό της στη θέση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.