Στο Δημόσιο ΙΕΚ του Υπουργείου Υγείας στο «Σισμανόγλειο» Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής (πρώην ΕΠΑΣ νοσηλευτών – τηλ. 25313-51153), θα υποβάλλονται αιτήσεις από ενδιαφερόμενες και ενδιαφερόμενους, καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00- 13.00, από τις 15 έως τις 25 Σεπτεμβρίου, για την επιλογή τριάντα υποψηφίων καταρτιζόμενων στην ειδικότητα «Βοηθών Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας».

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων:

  1. Αίτηση (από τη Γραμματεία της Σχολής), στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου.
  2. Ο εκάστοτε προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο), του οποίου θα εκδίδεται φωτοαντίγραφο με μέριμνα του Ι.Ε.Κ. για τη χρήση του στην επιλογή, και θα επιστρέφεται ο πρωτότυπος τίτλος στον υποψήφιο. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του πρωτότυπου τίτλου, θα προσκομίζεται είτε πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία (υποχρεωτικό).
  3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία (φωτοτυπία επικυρωμένη). Σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου (υποχρεωτικό).
  4. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα (σχετική με την ειδικότητα κατάρτισης), ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
  5. Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.
  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  7. Πιστοποιητικό γέννησης.
  8. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 3, απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών, καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 2, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού, καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.

* Εάν προκύψει αριθμός αιτήσεων μεγαλύτερος του προβλεπόμενου από την εγκύκλιο, τότε θα ακολουθήσει διαδικασία επιλογής και έκδοσης αποτελεσμάτων μετά από μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων.