Όπως είναι γνωστό, την Τρίτη 22 Μαΐου θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Πρύτανη και των 4 Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ., οι οποίοι έχουν θητεία 4 ετών και συγκεκριμένα από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 έως την 31η Αυγούστου 2022. Η ψηφοφορία θα είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη, ταυτόχρονα για τους υποψήφιους Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις. Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 9 το πρωί της 22ας Μαΐου, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., και θα κλείσουν στις 5 το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα, δηλαδή την Τετάρτη 23 Μαΐου, στον ίδιο χρόνο και τόπο.

Προϋποθέσεις υποψηφιότητας

α) Ως Πρύτανης εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας του οικείου Ιδρύματος. Αντιπρύτανης εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή του οικείου Ιδρύματος.

β) Δικαίωμα υποψηφιότητας για τα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη έχουν όσοι τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών και κατά την προηγούμενη τριετία. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι τα μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να θέσει ταυτόχρονα υποψηφιότητα και για τα δύο αξιώματα.

γ) Ο Πρύτανης δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί για δεύτερη συνεχόμενη θητεία στο αξίωμα του Πρύτανη. Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιο και να εκλεγεί στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη για περισσότερες από δύο θητείες συνολικά.

δ) Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 Πρυτάνεις δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Πρύτανη κατά την εκλογική διαδικασία μετά την έναρξη ισχύος του νόμου.

Επισημαίνεται ότι ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ. Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου. Η ιδιότητα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Ιδρύματος.

Οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, οφείλουν να καταθέσουν τις υποψηφιότητές τους με αίτηση υπογεγραμμένη από τους ίδιους. Η αίτηση αυτή μπορεί να κατατεθεί στη Γραμματεία του Πρύτανη του Δ.Π.Θ., αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά, έως και την Τετάρτη 2 Μαΐου και ώρα 14:00. Πρέπει δε να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψήφιου κωλύματα εκλογιμότητας

Το εκλεκτορικό σώμα

Το σώμα των εκλεκτόρων απαρτίζεται:
α) από το σύνολο των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων),

β) από το σύνολο των μελών Ε.ΕΠ., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων)

Στο εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δε συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Δεν ισχύει το ίδιο και για τους εκλέκτορες της δεύτερης ομάδας.