Από διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό θα προκύψει ο ανάδοχος του έργου 

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προκήρυξε διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της σίτισης των δικαιούμενων φοιτητών του Ιδρύματος στις πόλεις: (Α) ΟΜΑΔΑ: Κομοτηνής και Ξάνθης και (Β) ΟΜΑΔΑ: Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 6.240.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ήτοι: 4.160.000 ευρώ με ΦΠΑ για δύο έτη από 10-11-2017 ή από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και με δικαίωμα προαίρεσης ποσού 2.080.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., για παράταση ενός έτους.

Ο προϋπολογισμός αποτελείται από δύο τμήματα:

 • Α ΟΜΑΔΑ, Κομοτηνής και Ξάνθης: ποσού 2.500.063,20 ευρώ με Φ.Π.Α. για δύο έτη και με δικαίωμα προαίρεσης με μονομερή παράταση εκ μέρους του Πανεπιστημίου για ένα επιπλέον έτος από τη λήξη της αρχικής σύμβασης, ποσού 1.250.031,60 ευρώ με Φ.Π.Α.
 • Β ΟΜΑΔΑ: Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας: 1.659.936,80 ευρώ με Φ.Π.Α. για δύο έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με δικαίωμα προαίρεσης με μονομερή παράταση εκ μέρους του Πανεπιστημίου για ένα επιπλέον έτος από τη λήξη της αρχικής σύμβασης, ποσού 829.968,40 ευρώ με Φ.Π.Α.

Σημειώνεται ότι ο επιμερισμός της δαπάνης ανά ομάδα πόλεων είναι ενδεικτικός και μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές κατατίθενται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι τις 15 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μμ.

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ

 1. Έως το τέλος εκάστου μηνός το Πανεπιστήμιο θα γνωστοποιεί στον ανάδοχο τον αριθμό των σιτιζομένων στο εστιατόριο για τον επόμενο μήνα. Ειδικά για τον μήνα Σεπτέμβριο ως σιτιζόμενοι θα θεωρούνται οι σιτιζόμενοι του Ιουνίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Σε περιπτώσεις ομαδικών απουσιών των φοιτητών λόγω αποχών, αναστολής μαθημάτων ή άλλης ανώτερης βίας, το Πανεπιστήμιο θα γνωστοποιεί στον ανάδοχο το ταχύτερο δυνατόν τον αριθμό των φοιτητών που υποχρεούται να σιτίσει, οπότε και η αμοιβή του θα είναι ανάλογη για το συγκεκριμένο διάστημα. Ο αριθμός των σιτιζομένων εκτιμάται ότι θα είναι: α) για το Τμήμα σίτισης που αφορά τις πόλεις Κομοτηνής και Ξάνθης 2.500 φοιτητές (Ομάδα Α) και β) για το Τμήμα σίτισης που αφορά τις πόλεις Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας 1.500 φοιτητές (Ομάδα Β), με δυνατότητα αυξομείωσης αυτών από μέρους του Πανεπιστημίου και ανάλογα με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επειδή ο αριθμός αυτός είναι ενδεικτικός, ο ανάδοχος υποχρεούται στη σίτιση μεγαλύτερου ή μικρότερου αριθμού φοιτητών, αφού προηγουμένως ενημερωθεί εγγράφως από την αρμόδια υπηρεσία του Δ.Π.Θ.
 1. Η σίτιση θα παρέχεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας (7 ημέρες) και για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για δύο έτη, εξαιρουμένων των διαστημάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και Θερινών Διακοπών, όπως αυτές αναφέρονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Δ.Π.Θ., και περιλαμβάνει πρωινό, γεύμα και δείπνο.
 1. Η έναρξη και η λήξη της περιόδου λειτουργίας των φοιτητικών εστιατορίων μπορεί να μετατίθεται με απόφαση του Πανεπιστημίου, η δε απόφαση αυτή ανακοινώνεται στον ανάδοχο 5 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης ή λήξης της περιόδου, εφόσον είναι δυνατόν.
 1. Οι ώρες διανομής του φαγητού θα είναι: το πρωινό από 7.30 έως 9.00, το γεύμα από 13.00 έως 16.00 και το δείπνο από 18.30 έως 21.30. Οι ώρες αυτές μπορεί να τροποποιηθούν με απόφαση του Πανεπιστημίου, εάν διαπιστωθεί ότι δεν εξυπηρετούνται οι σιτιζόμενοι φοιτητές. Η σίτιση θα γίνεται με τη φοιτητική ταυτότητα στα εστιατόρια με το σύστημα της αυτοεξυπηρέτησης.
 1. Η λειτουργία των φοιτητικών εστιατορίων διακόπτεται κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αντίστοιχα, για ένα δεκαπενθήμερο σε κάθε περίπτωση και κατά την διάρκεια των θερινών διακοπών, όπως αυτές αναφέρονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Δ.Π.Θ.
 1. Στα εστιατόρια σιτίζονται μόνο οι φοιτητές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
 1. Η παροχή της σίτισης στους δικαιούχους φοιτητές θα γίνεται: i) στην Κομοτηνή στα εστιατόρια του ιδρύματος που βρίσκονται στο κτίριο του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, με εξοπλισμό που θα διαθέσει ο ανάδοχος. Σε περίπτωση που ο χώρος δεν επαρκεί για τη σίτιση των φοιτητών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δαπάνη του να μισθώσει κατάλληλο και επαρκή χώρο και να τον εξοπλίσει ii) στην Ξάνθη σε χώρο που θα μισθώσει ο ανάδοχος με δαπάνη του και θα είναι επαρκής για τον όγκο των φοιτητών, κατ’ αναλογία των χώρων που διατίθενται στις άλλες πόλεις, με εξοπλισμό που θα διαθέσει ο ανάδοχος iii) στην Αλεξανδρούπολη στα εστιατόρια του ιδρύματος που βρίσκονται στα κτίρια των Παιδαγωγικών Τμημάτων, στην Ν. ΧΗΛΗ, με τον εξοπλισμό του Πανεπιστημίου ο οποίος θα συμπληρωθεί με τεχνικό εξοπλισμό του αναδόχου και iv) στην Ορεστιάδα στα εστιατόρια του ιδρύματος που βρίσκονται στα κτίρια επί της οδού Μουρούζη και Ευριπίδου γωνία, με τον εξοπλισμό του Πανεπιστημίου ο οποίος θα συμπληρωθεί με τεχνικό εξοπλισμό του αναδόχου εάν κριθεί απαραίτητο.
 1. Οι δαπάνες του επί πλέον αναγκαίου εξοπλισμού, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, επιβαρύνουν τον ανάδοχο.
 1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει σύστημα ελέγχου του αριθμού των σιτιζομένων και να ενεργεί καθημερινό έλεγχο του αριθμού των παρασκευαζόμενων μερίδων με δική του ευθύνη και να διατηρεί στατιστικά στοιχεία. Το Πανεπιστήμιο διενεργεί ενδεικτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους ως προς τον αριθμό των παρασκευαζόμενων μερίδων και τον αριθμό των σιτιζομένων φοιτητών.
 1. Η αμοιβή του αναδόχου για τη σίτιση του κάθε σιτιζομένου φοιτητή προσδιορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις : α) για το Τμήμα της υπηρεσίας που αφορά την ομάδα Α των πόλεων Κομοτηνής και Ξάνθης: ημερήσιο σιτηρέσιο 1,80 ευρώ χωρίς ΦΠΑ β) για το Τμήμα της υπηρεσίας που αφορά την ομάδα Β των πόλεων Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας: ημερήσιο σιτηρέσιο 2,25 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής της ημερήσιας επιχορήγησης/ανά φοιτητή από νέα Υπουργική απόφαση, η αμοιβή του αναδόχου αναπροσαρμόζεται ανάλογα και αυτόματα. Τα μέλη όλων των κατηγοριών του προσωπικού του Δ.Π.Θ. και οι ομάδες φιλοξενουμένων έχουν δικαίωμα σίτισης στα εστιατόρια, καταβάλλοντας το ισόποσο του ισχύοντος εκάστοτε σιτηρεσίου. Η ημερήσια αποζημίωση του αναδόχου θα ανέρχεται στο ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των δικαιούχων σίτισης φοιτητών, ο οποίος αποφασίζεται για κάθε μήνα από το Πανεπιστήμιο σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, επί την αξία του ημερήσιου σιτηρεσίου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλαμβάνει μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους συμπληρωματική κατάσταση με τον ενδεχόμενα, αυξανόμενο ή μειούμενο αριθμό δικαιουμένων σίτισης φοιτητών. Οι μη δικαιούχοι σίτισης φοιτητές μπορούν να σιτίζονται καταβάλλοντας την αξία του ημερησίου σιτηρεσίου στον ανάδοχο.
 1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναρτήσει σε κάθε εστιατόριο σε όλες τις πόλεις πινακίδα με φωτεινή επιγραφή στην οποία θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα «ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ».
 1. Ο έλεγχος της τήρησης των όρων της σύμβασης διενεργείται από Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Πανεπιστημίου. Στην Επιτροπή συμμετέχει και ο εκπρόσωπος των φοιτητών στη Σύγκλητο. Η τυχόν μη συμμετοχή του φοιτητή δεν παρακωλύει το έργο της Επιτροπής. Η Επιτροπή αποφαίνεται σχετικά με την τήρηση όλων των όρων της σύμβασης σε μηνιαία βάση, για τη λήψη σχετικών αποφάσεων. Ο εν λόγω έλεγχος είναι ανεξάρτητος του ελέγχου που διενεργείται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Επιπλέον θα διενεργούνται αιφνιδιαστικοί έλεγχοι για την παραγόμενη ποσότητα φαγητού-μερίδων από τον ανάδοχο σίτισης, από αρμόδιο υπάλληλο του ΔΠΘ που θα ορίζεται ανά πόλη από το Πανεπιστήμιο .

ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

α) Πρώτες ύλες:

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στο φοιτητικό εστιατόριο πρώτες ύλες άριστης ποιότητας και ελεγμένες από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες (π.χ. για την ποιότητα των κρεάτων έλεγχος από την κτηνιατρική υπηρεσία κλπ) και όλες οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιούνται στο φοιτητικό εστιατόριο θα καταναλώνονται πριν από τον χρόνο λήξης τους.

Η προμήθεια πρώτων υλών που με το χρόνο αποθήκευσής τους αναπτύσσουν μικροοργανισμούς (όσπρια, ζυμαρικά) θα πρέπει να γίνεται σε μικρά χρονικά διαστήματα. Ιδιαίτερη φροντίδα θα πρέπει να λάβει ο ανάδοχος για τη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας ψύξης των κατεψυγμένων προϊόντων κατά τη μεταφορά και αποθήκευσή τους μέχρι τη χρήση τους. Ειδικότερα στα οπωροκηπευτικά (φρούτα, σαλάτες, λαχανικά) πρέπει πριν να διατεθούν για χρήση, να γίνεται διεξοδικός έλεγχος και επιμελής διαλογή και πλύσιμό τους. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει συμβεβλημένο επιστήμονα υγιειονολόγο, ο οποίος να διενεργεί έλεγχο της κατάστασης και των συνθηκών υγιεινής των τροφίμων, των υλικών καθώς και των χρησιμοποιουμένων σκευών για την παρασκευή και διανομή του φαγητού.

β) Μαγειρεμένο φαγητό.

ι. Η σύνθεση του προγράμματος σίτισης θα καταρτίζεται κάθε μήνα και θα δημοσιοποιείται μέχρι την 25η του προηγουμένου μήνα.

ιι. Οι σιτιζόμενοι φοιτητές θα μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να προσέρχονται για “συμπλήρωμα” του κυρίως πιάτου.

ιιι. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τη συγκεκριμένη σαλάτα

που θα καθορίζεται στο πρόγραμμα και να διαθέτει σε κάθε τραπέζι λάδι,

ξύδι, λεμόνι, αλάτι και πιπέρι και τα συνήθη καρυκεύματα (μουστάρδα, κέτσαπ).

 1. Βασικό κριτήριο για τον καθορισμό της ποιότητας του φαγητού είναι η χρήση των άριστων υλικών και η γευστική απόλαυση του σιτιζομένου, η τήρηση των κανόνων υγιεινής διατροφής και ο τρόπος μεριδοποίησης και σερβιρίσματος.

Ο έλεγχος της ποσότητας και της ποιότητας θα γίνεται με βάση τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις.

Διαβάστε αναλυτικά τη διακήρυξη: Διακήρυξη σίτισης με ψηφιακή υπογραφή