Διαγωνισμό για τη συντήρηση 22 παιδικών χαρών, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 1.000.000 ευρώ, προκήρυξε ο Δήμος Κομοτηνής. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 31η Ιουλίου, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγισή τους θα γίνει τη Δευτέρα 6 Αυγούστου. Ο ανάδοχος που θα προκύψει θα αναλάβει την υποχρέωση να εκτελέσει τις συντηρήσεις εντός 12 μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Σκοπός του έργου είναι η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των 22 υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Κομοτηνής, προκειμένου να πιστοποιηθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπρόσθετα, σε κάθε παιδική χαρά, ο σχεδιασμός της έχει σκοπό να δημιουργήσει ασφαλείς χώρους αναψυχής και συνάντησης παιδιών με νέα παιχνίδια, οργάνωση περιοχών παιχνιδιού με διαφορετικά χρώματα στα δάπεδα ασφαλείας, ζώνες πράσινου κλπ, ώστε να γίνουν οι παιδικές χαρές πιο ενδιαφέρουσες και να δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον για την σωματική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών και των νηπίων.

Στη σχετική μελέτη λαμβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αριθ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση περί του «Καθορισμού των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

Οι παρεμβάσεις στις παιδικές χαρές θα πραγματοποιηθούν με τις παρακάτω εργασίες:

 • Θα καθαιρεθούν τυχόν παιχνίδια που κρίνονται ακατάλληλα ή έχουν υψηλό κόστος συντήρησης σε σχέση με την αντικατάστασή τους
 • Θα συντηρηθούν υφιστάμενα παιχνίδια με σκοπό την ασφαλή τους χρήση και την πιστοποίηση τους
 • Θα τοποθετηθούν νέα παιχνίδια δραστηριοτήτων με τα απαραίτητα πιστοποιητικά και θα συνδεθούν ως προς την οργάνωση του χώρου με τα υφιστάμενα (αποστάσεις ασφαλείας, ηλικιακές ομάδες κλπ).
 • Θα τοποθετηθούν νέα δάπεδα ασφαλείας ή θα αντικατασταθούν τα υπάρχοντα όπου παρουσιάζουν φθορές και αποκολλήσεις. Θα χρησιμοποιηθούν επιπλέον νέα χρώματα ώστε να δημιουργηθούν πιο ενδιαφέροντες χώροι παιχνιδιού. Τα νέα δάπεδα θα διαφέρουν σε πάχος τέτοιο, ώστε να πληρούν τις συνθήκες ασφαλείας σύμφωνα με το Κρίσιμο Ύψος Πτώσης κάθε παιχνιδιού.
 • Θα συμπληρωθεί η περιμετρική περίφραξη και θα τοποθετηθούν πόρτες εισόδου.
 • Θα εμπλουτιστεί ο αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων), όπου δεν είναι επαρκής.
 • Θα τοποθετηθούν βρύσες για πόσιμο νερό όπου δεν καλύπτεται αυτή η απαίτηση με τις απαραίτητες εκσκαφές, τοποθέτηση σωληνώσεων, φρεάτια κλπ.
 • Θα δημιουργηθούν καθιστικές ζώνες για τους γονείς σε υπάρχουσες ή νέες θέσεις με νέα και υπάρχοντα παγκάκια.
 • Θα δοθούν λύσεις για δυνατότητα ασφαλούς πρόσβασης και διέλευσης ΑΜΕΑ, καθώς και για μπάρες αποτροπής τυχαίας εξόδου, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Αναλυτικά, οι προβλεπόμενες εργασίες ανά παιδική χαρά είναι οι εξής:

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

1.ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 • Καθαίρεση υφιστάμενων παιχνιδιών
 • Τοποθέτηση νέων παιχνιδιών
 • Τοποθέτηση νέου δαπέδου ασφαλείας
 • Τοποθέτηση περίφραξης και πορτών

2.ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ

 • Καθαίρεση υφιστάμενων παιχνιδιών
 • Καθαίρεση υφιστάμενων δαπέδων ασφαλείας
 • Τοποθέτηση νέων παιχνιδιών
 • Τοποθέτηση νέου δαπέδου ασφαλείας
 • Τοποθέτηση πορτών

3.Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΟΛΥΜΠΟΥ

 • Καθαίρεση υπαρχόντων δαπέδων ασφαλείας
 • Τοποθέτηση νέου δαπέδου ασφαλείας
 • Συντήρηση υπαρχόντων παιχνιδιών
 • Συμπλήρωση με περίφραξη και τοποθέτηση πορτών
 • Συμπλήρωση με αστικό εξοπλισμό

4.ΠΗΝΕΙΟΥ

 • Καθαίρεση υφιστάμενων παιχνιδιών
 • Τοποθέτηση νέων παιχνιδιών
 • Τοποθέτηση νέου δαπέδου ασφαλείας
 • Συμπλήρωση με περίφραξη και τοποθέτηση πορτών
 • Συμπλήρωση με αστικό εξοπλισμό

5.ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ – ΕΡΓΑΤΙΚΑ

 • Καθαίρεση υφιστάμενων παιχνιδιών
 • Καθαίρεση υπαρχόντων δαπέδων ασφαλείας
 • Καθαίρεση πλακοστρώσεων και άοπλου σκυροδέματος και δημιουργία διευρυμένου χώρου παιχνιδιού
 • Τοποθέτηση νέων παιχνιδιών
 • Τοποθέτηση νέου δαπέδου ασφαλείας
 • Τοποθέτηση περίφραξης και πορτών
 • Συμπλήρωση με αστικό εξοπλισμό

6.ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ

 • Συντήρηση υπαρχόντων παιχνιδιών
 • Καθαίρεση πλακοστρώσεων και άοπλου σκυροδέματος και δημιουργία διευρυμένου χώρου παιχνιδιού
 • Τοποθέτηση νέου δαπέδου ασφαλείας
 • Τοποθέτηση νέων παιχνιδιών
 • Συμπλήρωση με περίφραξη και τοποθέτηση πορτών
 • Συμπλήρωση με αστικό εξοπλισμό

7.ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΗΣ

 • Συντήρηση υπαρχόντων παιχνιδιών
 • Τοποθέτηση περίφραξης και πορτών

ΟΙΚΙΣΜΟΙ

8.ΚΑΛΧΑΣ

 • Καθαίρεση υπαρχόντων δαπέδων ασφαλείας
 • Τοποθέτηση νέου δαπέδου ασφαλείας
 • Τοποθέτηση νέων παιχνιδιών
 • Συμπλήρωση με περίφραξη και τοποθέτηση πορτών
 • Συμπλήρωση με αστικό εξοπλισμό

9.ΠΑΝΔΡΟΣΟΣ

 • Τοποθέτηση νέου δαπέδου ασφαλείας
 • Τοποθέτηση νέων παιχνιδιών
 • Συμπλήρωση με περίφραξη και τοποθέτηση πορτών
 • Συμπλήρωση με αστικό εξοπλισμό

10.ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ

 • Καθαίρεση επιλεγμένων υφιστάμενων παιχνιδιών
 • Συντήρηση επιλεγμένων υφιστάμενων παιχνιδιών
 • Τοποθέτηση νέου δαπέδου ασφαλείας
 • Τοποθέτηση νέων παιχνιδιών
 • Συμπλήρωση με περίφραξη και τοποθέτηση πορτών
 • Συμπλήρωση με αστικό εξοπλισμό

11.ΠΟΡΠΗ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ)

 • Καθαίρεση υφιστάμενων παιχνιδιών
 • Καθαίρεση πλακοστρώσεων και άοπλου σκυροδέματος και δημιουργία διευρυμένου χώρου παιχνιδιού
 • Τοποθέτηση νέου δαπέδου ασφαλείας
 • Τοποθέτηση νέων παιχνιδιών
 • Συμπλήρωση με περίφραξη και τοποθέτηση πορτών

12.ΓΡΑΤΙΝΗ

 • Καθαίρεση υφιστάμενων παιχνιδιών
 • Καθαίρεση υπαρχόντων δαπέδων ασφαλείας
 • Τοποθέτηση νέου δαπέδου ασφαλείας σε τμήμα της παιδικής χαράς
 • Τοποθέτηση νέων παιχνιδιών
 • Επισκευή περίφραξης
 • Συμπλήρωση με αστικό εξοπλισμό

13.ΜΙΚΡΟ ΚΡΑΝΟΒΟΥΝΙ

 • Τοποθέτηση περίφραξης και πόρτας
 • Μετακίνηση υφιστάμενων παιχνιδιών σε κατάλληλες θέσεις

ΠΑΙΔΙΚEΣ ΧΑΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II

14.ΙΑΣΩΝΙΔΗ

15.ΟΣΕ

16.ΛΑΜΠΟΥΣΙΑΔΗ

17.ΚΑΡΥΔΙΑ

18.ΚΟΣΜΙΟ

19.ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΠΛΑΤΕΙΑ

20.ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

21.ΠΑΡΑΔΗΜΗ

22.ΠΑΓΟΥΡΙΑ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΝΗΣΙΔΑ

Σημειώνεται ότι στο έργο του Δήμου Κομοτηνής προβλέπονται εργασίες επισκευής και συμπλήρωσης περίφραξης και πορτών, οι οποίες δεν προβλέπονται στην προμήθεια του προγράμματος «Φιλόδημος II», ενώ αποτελούν σημαντική προϋπόθεση για ολοκλήρωση και πιστοποίηση των παιδικών χαρών.