Από τις 28 Αυγούστου έως τις 18 Σεπτεμβρίου η υποβολή των αιτήσεων

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» προκήρυξε δύο θέσεις γιατρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, για την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσηλευτικού ιδρύματος:

Ειδικότητα Βαθμός Αριθμός θέσεων
Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη Μ.Ε.Θ.) Επιμελητή Α΄ 1
Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη Μ.Ε.Θ.) Επιμελητή Β΄ 1

Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί όσοι έχουν:

 1. Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια Κράτους – μέλους της Ε.Ε.
 2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
 3. Τίτλο αντίστοιχο με τη θέση ιατρικής ειδικότητας
 4. Άσκηση ειδικότητας για δυο τουλάχιστον χρόνια και ηλικία που να μην υπερβαίνει το 55ο έτος για τη θέση Επιμελητή Α΄
 5. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 50ο έτος για τη θέση Επιμελητή Β΄

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά εις τριπλούν:

 1. Αίτηση-Δήλωση σε ειδικό έντυπο το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr), στον ιστότοπο της 4ης Δ.Υ.Π.Ε. και του Νοσοκομείου (www.komotini-hospital.gr) ή χορηγείται από το Νοσοκομείο.
 2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.
 3. Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
 4. Φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας
 5. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να βεβαιώνεται: α. Ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και β. Η ασκούμενη ειδικότητα και γ. Ο συνολικός χρόνος άσκησής της
 6. Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 7. Βεβαίωση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής, όπου είναι απαραίτητη.
 8. Πιστοποιητικό εξειδίκευσης Μ.Ε.Θ. (για τη θέση βαθμίδας Επιμελητή Α΄) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 84 του Ν.2190/1992
 9. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου για διορισμό ιατρού, στην οποία να αναφέρονται τα εξής: α) ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου ιατρών ΕΣΥ ή, σε αντίθετη περίπτωση, ότι έχουν συμπληρωθεί 5 χρόνια από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας, β) ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση του κλάδου ιατρών ΕΣΥ πριν τη συμπλήρωση 2 ετών από το διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί 5 χρόνια από την ημερομηνία παραίτησής του, και γ) ότι έχει συμπληρώσει 2 χρόνια συνεχούς υπηρεσίας σε ομοιόβαθμη με την κρινόμενη θέση εάν είναι ήδη ιατρός του ΕΣΥ.
 10. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό ιατρού, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπηρετεί στο ΕΣΥ ή ότι έχει υποβάλει παραίτηση από τη θέση ιατρού κλάδου ΕΣΥ στην οποία υπηρετεί. Η παραίτηση θα πρέπει να έχει υποβληθεί στον φορέα που υπηρετεί ο υποψήφιος, μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της προκήρυξης.
 11. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναγράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα του υποψηφίου και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου37 του Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α΄): Η ιατρική προϋπηρεσία (σε νοσοκομεία, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ελεύθερο επάγγελμα), η κλινική εμπειρία, το επιστημονικό έργο και η επιστημονική δραστηριότητα, η εκπαιδευτική δραστηριότητα (ως εκπαιδευτής ή εκπαιδευόμενος, μετεκπαίδευση). Εκτός από αυτά ο υποψήφιος μπορεί να συμπληρώσει το βιογραφικό σημείωμα με κάθε στοιχείο που κατά την κρίση του αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο για την κρίση και αξιολόγησή του από το Συμβούλιο Κρίσης.
 12. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα, απαιτείται η υποβολή επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων.
 13. Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου περιληπτικά. Ανάτυπα δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες, υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου. Ο εισηγητής στο Συμβούλιο Κρίσης ή το ίδιο το Συμβούλιο Κρίσης, μπορεί να ζητήσει από τον κρινόμενο να του προσκομίσει οποιαδήποτε πλήρη επιστημονική εργασία αναφέρει ο υποψήφιος στο βιογραφικό του σημείωμα. Επιστημονικές εργασίες γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να υποβάλλονται και μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα.
 14. Οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας η οποία χορηγείται μετά από εξετάσεις ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) κατά τα οριζόμενα στην Δ/10424/31.3.1993 (ΦΕΚ 263 Β΄) υπουργική απόφαση. Για τους ιατρούς που είναι απόφοιτοι Ελληνικού Πανεπιστημίου ή έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας στην Ελλάδα, δεν απαιτείται βεβαίωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

Τέλος, όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές της ημεδαπής. Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό.

Η αίτηση – δήλωση και όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Γραμματείας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, εις τριπλούν, από τις 28 Αυγούστου έως και τις 18 Σεπτεμβρίου. Αιτήσεις – δηλώσεις, μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στο: «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», Τμήμα Γραμματείας, Σισμάνογλου 45, ΤΚ 69133, Κομοτηνή». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου (τηλέφωνα επικοινωνίας 2531351200 και 2531351400).