Στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», θεματικός άξονας προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» (ΕΣΠΑ 2007-2013), υλοποιούνται με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 164 Ερευνητικά και Τεχνολογικά Αναπτυξιακά έργα Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), με άμεση πρακτική εφαρμογή στον αγροτικό τομέα, από ισάριθμους Ωφελούμενους.

Βασικός στόχος της Πράξης, αποτελεί η ενημέρωση και επιμόρφωση της παραγωγικής βάσης (αγρότες, στελέχη επιχειρήσεων, συνεταιρισμών, δημόσιας διοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, κ.λπ.), σχετικά με την παραγόμενη καινοτομία, και στη συνέχεια την ενσωμάτωση αυτής σε οποιοδήποτε σημείο της παραγωγικής διαδικασίας.

Με βάση τα παραπάνω στην περιφέρεια ΑΜΘ διενεργείτε η Πράξη ΑγροΕΤΑΚ με γενικό τίτλο: «Προοπτικές και ευκαιρίες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον πρωτογενή τομέα στη βάση της προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος» / «Αγροεπιχειρείν και ευ ζειν» (Υπεύθυνος, Δρ. Σταύρος Παυλίδης, Γεωπόνος – Αγροτο-οικονομολόγος, 69737403757, stavrospavlides@yahoo.gr).

Περιληπτική περιγραφή του έργου

Στόχος: Η ουσιαστική ενημέρωση, καθοδήγηση και υποστήριξη των ωφελούμενων παραγωγών, επί των βασικών σημείων της αναθεωρημένης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, και των σημείων που αυτή προάγει σε θέματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την ποιότητα και την ασφάλεια των αγροτικών προϊόντων. Όπως επίσης, και η διερεύνηση των αιτιών που συμβάλλουν στην ανεπαρκή πρόσβαση των ωφελουμένων στην πληροφόρηση, και η αναζήτηση εργαλείων αντιμετώπισης τους.

Αποδέκτες: Παραγωγοί κάτοικοι ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου, γεωτεχνικοί ιδιώτες ή δημόσιων φορέων, ελεύθεροι επαγγελματίες σχετιζόμενοι με τον πρωτογενή τομέα, και γενικότερα άνθρωποι που είτε σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, είτε ασκούν κάποιου είδους επιρροή σε αυτόν.

Οφέλη:

Μετάβαση σε ένα ισχυρό, αειφόρο, αγρό-διατροφικό σύστημα.

  • Ανταγωνιστική παραγωγή / Αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου.
  • Προστασία του περιβάλλοντος.

  • Ενημέρωση και επιμόρφωση σε τακτική βάση / Διάχυση επιμόρφωσης και ενημέρωσης μέσω των μεθόδων δημοσιότητας (εύκολη πρόσβαση στην ενημέρωση).

  • Δημιουργία παραγωγικής και καταναλωτικής συνείδησης στη βάση της παραγωγής προϊόντων ποιότητας και ασφάλειας.

  • Διάγνωση των προβλημάτων και προτάσεις.

Μακροπρόθεσμα οφέλη: Αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας των αγροτικών περιοχών.

Παρούσα κατάσταση: Η δράση περιλαμβάνει πακέτο ενεργειών διασύνδεσης με την παραγωγική βάση, βασισμένο στο τρίπτυχο ενημέρωση – διερεύνηση προβλημάτων – προτάσεις. Έως τώρα έχουν γίνει δύο συναντήσεις (στρογγυλά τραπέζια διασύνδεσης), το ένα στην Κομοτηνή στις 28-1-2015, και το άλλο στο Τυχερό Έβρου στις 27-2-2015. Συνολικά σε αυτά συμμετείχαν εξήντα περίπου συντελεστές της παραγωγικής βάσης, ήτοι εκπρόσωποι φορέων, συνεταιρισμών, αιρετοί – δημόσια πρόσωπα, γεωτεχνικοί, παραγωγοί, καθώς και άνθρωποι οι οποίοι άμεσα ή έμμεσα συνδέονται με τον πρωτογενή τομέα, κυρίως από ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει στον Νομό Σερρών, σε ημερομηνία που θα προσδιοριστεί προσεχώς και θα ανακοινωθεί από τον υπεύθυνο του έργου.

Ανασκόπηση της Δράσης: Μέχρι στιγμής η Δράση «Αγροεπιχειρείν και ευ ζειν», από την αρχή της δημιουργίας της (Οκτώβριος 2014), έχει επιμορφώσει τουλάχιστον εκατό ανθρώπους της παραγωγικής βάσης, τόσο διαμέσου των συναντήσεων που έχουν προηγηθεί, όσο και διάμεσου της ατομικής προσέγγισης με τη μέθοδο πόρτα-πόρτα στον χώρο επιλογής του ενδιαφερομένου. Η συνεχής επιμόρφωση και υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο, με ταυτόχρονη διερεύνηση των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια των αγροτικών δραστηριοτήτων των παραγωγών κατοίκων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, και η ταυτόχρονη επιμόρφωση στον τόπο του ωφελούμενου παραγωγού και η ατομική προσέγγιση, αποτελούν τα βασικά στοιχεία της εν λόγω καινοτόμου δράσεως.

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης της δράσης, τους βασικούς πυλώνες της επιμόρφωσης και ενημέρωσης, και τον τρόπο διερεύνησης των προβλημάτων μέσω της διασύνδεσης με την παραγωγική βάση, δίνονται κατόπιν επικοινωνίας με τον υπεύθυνο υλοποίησης του προγράμματος, Δρ Παυλίδη Σταύρο.