Τη γνωμοδότηση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ζήτησε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνος Γαβρόγλου, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.140ΕΜΠ/1760/Ζ2/07.04.2017 (ΕΠ 7562/11.04.2017) έγγραφό του, σχετικά με την έκδοση απόφασης από τον ίδιο για αποχή από την άσκηση των καθηκόντων του Πρύτανη του ιδρύματος, Καθηγητή Αθανάσιου Καραμπίνη, λόγω της παραπομπής αυτού στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ,

Η Σύγκλητος, μετά από συνεδρίασή της, αποφάσισε να προτείνει στον Υπουργό, αφ’ ενός να μην προβεί σε έκδοση πράξης για την αποχή του Πρύτανη από την άσκηση των καθηκόντων του, και αφ’ ετέρου, να προχωρήσει και στην άρση της πειθαρχικής διαδικασίας.

ΔΠΘ: Την προσωρινή "παύση" του Πρύτανη Αθ. Καραμπίνη μελετά ο Υπ. Παιδείας Κων. ΓαβρόγλουΟλόκληρη η ανακοίνωση της Συγκλήτου του ΔΠΘ, έχει ως εξής:

«Η Σύγκλητος στην 39η συνεδρίασή της την Πέμπτη 04 Μαΐου 2017, με μοναδικό θέμα το με αρ. πρωτ. Φ.140ΕΜΠ/1760/Ζ2/07.04.2017 (ΕΠ 7562/11.04.2017) έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου, με το οποίο ζητείται η γνώμη της Συγκλήτου σχετικά με την έκδοση απόφασης από τον ίδιο για την αποχή από την άσκηση των καθηκόντων του Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Καθηγητή κ. Αθανάσιου Καραμπίνη, λόγω της παραπομπής αυτού στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των μελών του Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και μετά από διεξοδική συζήτηση, στη βάση των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη της, και προτάσσοντας την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος,

Θεωρεί ότι

Δεν προκύπτει κανένας λόγος από πράξεις και παραλείψεις του Πρύτανη που να δικαιολογεί την αποχή από την άσκηση των καθηκόντων ενός εν ενεργεία Πρύτανη που τυγχάνει της αμέριστης στήριξης της Ακαδημαϊκής και Διοικητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου μας.

Ειδικότερα :

Η βαρύτητα του υποτιθέμενου αδικήματος είναι δυσανάλογη με την έκδοση απόφασης για την αποχή από την άσκηση των καθηκόντων του Πρύτανη Καθηγητή κ. Αθανάσιου Καραμπίνη.

Περαιτέρω, είναι αβάσιμη και ανυπόστατη η πειθαρχική κατηγορία που απαγγέλθηκε στον Πρύτανη, καθώς, σύμφωνα και με τις προηγούμενες αποφάσεις της Συγκλήτου του ΔΠΘ, κανένα συγγενικό πρόσωπο του Πρύτανη ούτε ο ίδιος προσωπικά συμμετείχε ως μέτοχος ή ως μέλος της διοίκησης σε εταιρία από κοινού με τον πάροχο της σίτισης. Άλλωστε ο εν λόγω πάροχος, συνέχισε να αναλαμβάνει τη σίτιση και με επόμενες διοικήσεις, στις οποίες δεν μετείχε ο νυν Πρύτανης. Ακόμη, όμως, και σε περίπτωση που θα υπήρχε κώλυμα συμμετοχής του Πρύτανη στις διαδικασίες, οι οποίες οδήγησαν στην επιλογή του παρόχου σίτισης, δεν θα υφίστατο ουδεμία βλάβη του δημοσίου συμφέροντος από την μη «δήλωση κωλύματος», δεδομένου ότι στο συγκεκριμένο διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό η μοναδική προσφορά υποβλήθηκε από τον συγκεκριμένο πάροχο. Συνεπώς, με βάση το δημόσιο συμφέρον για τη σίτιση των φοιτητών του Ιδρύματος, η επιλογή του ήταν υποχρεωτική για το Πρυτανικό Συμβούλιο. Άλλωστε, εισηγητής για τη λήψη απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου ήταν ο Προϊστάμενος του Πανεπιστημίου.

Στη βάση των παραπάνω,

Αποφασίζει

Να προτείνει στον Αξιότιμο κύριο Υπουργό να μην προβεί σε έκδοση πράξης για την αποχή του Καθηγητή κ. Αθανάσιο Καραμπίνη από την άσκηση των καθηκόντων του ως Πρύτανη του ΔΠΘ και περαιτέρω να προχωρήσει, στην άρση της πειθαρχικής διαδικασίας.

Ο Αναπληρωτής Πρύτανης

Καθηγητής Σταύρος Τουλουπίδης».