Μέχρι σήμερα οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές στα ΙΕΚ έχαναν την ιδιότητα του ανέργου κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους. Οι επιδοτούμενοι άνεργοι σταματούσαν να λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας με ταυτόχρονη διακοπή της κάρτας ανεργίας. Η κάρτα ανεργίας διακόπτονταν και στους μη επιδοτούμενους ανέργους, με αποτέλεσμα να μηδενίζεται η προηγούμενη περίοδος ανεργίας. Οι εργαζόμενοι σπουδαστές, σε περίπτωση που διακόπτονταν η εργασιακή τους σχέση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και δικαιούταν επίδομα ανεργίας, δεν τους καταβαλλόταν.

Τούτων δοθέντων, και λαμβἀνοντας υπόψιν δίκαια αιτήματα των σπουδαστών ΙΕΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ, αποφάσισε:

  • Οι επιδοτούμενοι άνεργοι συνεχίζουν να διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και εφόσον δεν έχει λήξει η επιδότησή τους. Ως εκ τούτου, συνεχίζεται η καταβολή του επιδόματος τακτικής ανεργίας.
  • Οι εργαζόμενοι σπουδαστές των οποίων λύεται ή λήγει η σχέση εργασίας κατά τη διάρκεια της κατάρτισής τους, δικαιούνται τακτική επιδότηση ανεργίας εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου μέχρι τη λήξη της επιδότησης.
  • Οι μη επιδοτούμενοι άνεργοι, προς το παρόν παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων χωρίς να υπολογίζεται η διάρκεια των σπουδών τους στοΝν χρόνο ανεργίας. Η ανάγκη περαιτέρω ρύθμισης του θέματος των μη επιδοτούμενων ανέργων, θα διευρυνθεί περεταίρω σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
  • Επιπλέον, για τους επιδοτούμενους ανέργους που παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης, αποφασίστηκε ότι ο χρόνος κατάρτισης λογίζεται ως χρόνος ανεργίας.

Αναλυτικά, ο τρόπος υλοποίησης των αποφάσεων του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, θα περιγραφεί με εγκύκλιο που θα αναρτηθεί στο www.oaed.gr