ΚΥΟ Κυνηγετικός Σύλλογος Κομοτηνής ενδιαφέρεται να ασφαλίσει τους κυνηγούς – μέλη του (1.500-2.000 άτομα), έναντι αστικής ευθύνης τους προς τρίτους για τη νέα κυνηγετική περίοδο 2014-2015, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 720 / 03.07.96 έγγραφο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος.

Ελάχιστες απαιτητές καλύψεις:

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Σωματικές βλάβες / θάνατος κατ’ άτομο: ελάχιστο μέχρι 18.000 ευρώ.

Υλικές ζημίες: ελάχιστο μέχρι 9.000 ευρώ.

Ομαδικό ατύχημα: ελάχιστο μέχρι 150.000 ευρώ.

Αστική ευθύνη προς τρίτους: ανώτατο όριο 600.000 ευρώ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Θάνατος: 15.000 ευρώ.

Μόνιμη ολική ανικανότητα: 15.000 ευρώ.

Μόνιμη μερική ανικανότητα: 15.000 ευρώ

Καλούνται όλες οι ενδιαφερόμενες Ασφαλιστικές Εταιρίες ή Πράκτορες να υποβάλλουν έως και την 25.07.2014 και ώρα 12:00 τις σχετικές κλειστές  προσφορές τους στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου Κομοτηνής – Παρασίου 12 στον 1ο όροφο.

Περισσότερες πληροφορίες: 2531022885

Το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει τη διαδικασία σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα σε αυτή ή τρίτο, κατά την απόλυτη κρίση του ή να την κηρύξει άγονη.