Σύμβαση «Διαδημοτικής Συνεργασίας» μεταξύ του Δήμου Κομοτηνής  και του Δήμου Αρριανών, ως τις 31/12/2018, για τη συνεπίβλεψη των έργων του Τεχνικού Προγράμματος 2018  του Δήμου Αρριανών, με τη διάθεση υπαλλήλων του Δήμου Αρριανών στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής.

Ήδη από πέρυσι, δεδομένου οτι ο Δήμος Αρριανών δεν έχει στελεχωμένη Τεχνική Υπηρεσία, «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» ήταν η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής.

Καθώς λοιπόν ο Δήμος Αρριανών εξακολουθεί να μην έχει στελεχωμένη Τεχνική Υπηρεσία, προκειμένου να μπορεί να προβεί στη σύνταξη μελετών για την υλοποίηση τεχνικών έργων, συνάπτει εκ νέου διαδημοτική συνεργασία με τον Δήμο Κομοτηνής στο πλαίσιο στήριξης των νέων Καλλικρατικών Δήμων και της αξιοποίησης του τεχνικού προσωπικού.

Με βάση τα παραπάνω διατίθενται από τον Δήμο Αρριανών στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, οι υπάλληλοι:

– Παντελής Γκαιτατζίδης, ΤΕ4 Μηχανολόγων Μηχανικών,

– Ελένη Χαυτοπούλου, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών,

– Ευάγγελος Kαραολάνης, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,

στους οποίους θα ανατεθούν καθήκοντα επιβλέποντος ξεχωριστά στον καθένα ανάλογα με την ειδικότητά τους, για τα έργα που εκτελούνται από το Δήμο Αρριανών καθώς και για τις αντίστοιχες προμήθειες που διενεργούνται από τον εν λόγω Δήμο.

Η Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Κομοτηνής έχει την υποχρέωση να ενημερώνει, να καθοδηγεί και να βοηθά τους ανωτέρω υπαλλήλους για να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υπηρεσιακές ανάγκες και υποχρεώσεις αποκλειστικά του Δήμου Αρριανών. Τα τυχόν έξοδα δε μετακίνησης  των  υπαλλήλων και οι δικαιολογούμενες αποζημιώσεις, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Δήμο Αρριανών.