ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΤο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής, ενημερώνει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO), διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και δοκιμασιών, για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα πλήρωσης τριάντα κενών θέσεων μόνιμων υπαλλήλων  ως «βοηθών»  στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Βασικές προϋποθέσεις

Απαιτούμενοι τίτλοι και επαγγελματική πείρα

Σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούνται με δίπλωμα (πτυχίο) σχετικό με τη φύση των καθηκόντων, και τρία τουλάχιστον έτη επαγγελματικής πείρας, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο σε θέση σχετική με τη φύση των καθηκόντων

ή

Πλήρεις σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πιστοποιούμενες από δίπλωμα το οποίο παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, και έξι τουλάχιστον έτη επαγγελματικής πείρας, εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε σε θέση σχετική με τη φύση των καθηκόντων.

Γνώση ξένων γλωσσών

Κύρια γλώσσα: Άριστη γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Eλάχιστο απαιτούμενο επίπεδο: C1).

Δεύτερη γλώσσα, υποχρεωτικά διαφορετική από τη γλώσσα 1 (ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο: Β2).

Ικανοποιητική γνώση της αγγλικής, της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.

EUROPEΟι υποψήφιοι πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στον διαδικτυακό τόπο της EPSO, και ειδικότερα στις οδηγίες εγγραφής.

Προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης): 13 Ιανουαρίου 2015 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα το βρείτε στην ιστοσελίδα: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.434.01.0001.01.ELL

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής (τηλ. 25310 82051 & 25310 70855).