Τη σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση EFQM – Committed to Excellence, πέτυχε η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. (μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς).

Η διάκριση αυτή αποτελεί το πρώτο επίπεδο στην πορεία της επιχειρηματικής αριστείας κατά το πρότυπο του European Foundation for Quality Management, καθώς αφορά στη δημιουργία δομών συνεχούς βελτίωσης της επιχείρησης και ανάπτυξης του δυναμικού της, για την επίτευξη υψηλότερων επιδόσεων.

«Η δέσμευση στην πορεία επιχειρηματικής αριστείας κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο του EFQM, είναι προτεραιότητα για την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Η εταιρεία, με αφετηρία την ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς το 2003, έχει διανύσει μία μακρά περίοδο επιτυχούς μετασχηματισμού, αναβάθμισης των υπηρεσιών της και ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της. Καθώς πλέον εισερχόμαστε σε νέα πεδία δραστηριότητας – όπως τα logistics και η διαχείριση στερεών βιομηχανικών αποβλήτων – επιδιώκουμε όχι μόνο την καλή ποιότητα, αλλά την αριστεία σε όλα τα πεδία της δραστηριότητάς μας, είτε αυτά αφορούν την εσωτερική λειτουργία μας είτε τη σχέση μας με την ευρύτερη κοινότητα», δήλωσε ο κ. Βρασίδας Ζάβρας, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

Η διάκριση δόθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), τον πιστοποιημένο στην Ελλάδα φορέα EFQM, για τις στοχευμένες δράσεις της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. που αφορούσαν:

α) τη θεσμοθέτηση εργαλείων εσωτερικής επικοινωνίας.

β) τη δημιουργία χρηματοοικονομικών και μη δεικτών για τη στοχοθεσία και τη διαμόρφωση κλίματος ενδοεταιρικής εμπιστοσύνης.

γ) την αναβάθμιση της διαδικασίας μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών. Η υλοποίηση των δράσεων πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της διοίκησης και τη συνεργασία όλου του προσωπικού της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη ενήργησε ως Σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. σε όλη τη διάρκεια του έργου.

Για την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.

Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. ιδρύθηκε το 2003, όταν απορροφήθηκε η ΕΤΒΑbank από την Τράπεζα Πειραιώς και αποσχίστηκε ο κλάδος των βιομηχανικών περιοχών. Ανήκει κατά 65% στην Τράπεζα Πειραιώς και κατά 35% στο Ελληνικό Δημόσιο. Σήμερα η εταιρεία διαχειρίζεται 26 βιομηχανικές περιοχές σε όλη την Ελλάδα, εντός των οποίων λειτουργούν 1.500 επιχειρήσεις που απασχολούν περίπου 30.000 εργαζόμενους. Αυτές δραστηριοποιούνται σε περισσότερους από 50 κλάδους οικονομικής δραστηριότητας κι έχουν συνολικό κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 9 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί δηλαδή στο 5% περίπου του ΑΕΠ της χώρας.

Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του περιβάλλοντος σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς της. Ήδη εφαρμόζει πιστοποιημένο κατά ISO14001 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στα κεντρικά της γραφεία και στις ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής και Λαμίας, με στόχο τη σταδιακή επέκτασή του σε όλες.

Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. εισέρχεται δυναμικά σε τομείς αιχμής για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας, όπως τα logistics, η διαχείριση αποβλήτων, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, επιδιώκοντας να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στη μετάβαση της ελληνικής βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας στο αύριο.