Διαγωνισμός-«πακέτο», μαζί με τη συντήρηση του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» συνεδρίασε την Τρίτη 28 Νοεμβρίου και ενέκρινε ομόφωνα τη δημοπράτηση του έργου με τίτλο: «Εγνατία οδός: Λειτουργία, Συντήρηση του Αυτοκινητοδρόμου στον Ανατολικό Τομέα, στους Κάθετους Άξονες Α1 & Α23 και Κατασκευή Σταθμών Διοδίων (2018-2020)», προϋπολογισμού 61.324.200 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Πρόκειται για έναν διαγωνισμό-«πακέτο» που περιλαμβάνει το έργο της συντήρησης του αυτοκινητόδρομου και την κατασκευή νέων σταθμών διοδίων, μετωπικών και πλευρικών.

Στην απόφαση ορίζεται ότι η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 18 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ενώ περιγράφεται μια σειρά από ενδεικτικές και αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες. Ως αποκλειστικές προθεσμίες αναφέρονται οι ακόλουθες:

  1. Όχι αργότερα από 7 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του Σ.Δ. Καβάλας.
  2. Όχι αργότερα από 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει τις εργασίες αποκατάστασης των οδοστρωμάτων, όπως ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή και την ΕΣΥ.
  3. Όχι αργότερα από 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει τις εργασίες βελτίωσης – αποκατάστασης γεφυρών και τεχνικών, όπως ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή και την ΕΣΥ.
  4. Όχι αργότερα από 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει τις εργασίες υποδομών και εγκατάστασης δικτύου οπτικών ινών στα προβλεπόμενα οδικά τμήματα.
  5. Εντός 2 μηνών από την έγγραφη εντολή της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει και να υποβάλλει προς έγκριση στην υπηρεσία το σύνολο των μελετών που απαιτούνται (οδοποιίας, κτηματολογίου, υδραυλικών, Η/Μ κ.α) για την κατασκευή των σταθμών διοδίων (μετωπικού και πλευρικών) στον αυτοκινητόδρομο και τους καθέτους άξονές του.

Η κατασκευή μετωπικού και πλευρικών σταθμών διοδίων, αφορά στις εξής περιπτώσεις:

α) Κατασκευή του μετωπικού σταθμού διοδίων Αρδανίου επί της Εγνατίας Οδού, στο οδικό τμήμα μεταξύ του Ανισόπεδου κόμβου ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης και του Ανισόπεδου Κόμβου Αρδανίου με 6 λωρίδες διοδίων,

β) Κατασκευή των πλευρικών σταθμών του αυτοκινητοδρόμου στις θέσεις που αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στον παρακάτω πίνακα:

α/α Θέση / Κόμβος Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Αριθμός Πλευρικών Σταθμών Διοδίων
1 ΠΡΟΦΗΤΗ ΑΝΑΛΗΨΗ 2
2 ΒΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗ 2
3 ΒΡΑΣΝΩΝ/ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ 2
4 ΓΑΛΗΨΟΥ/ΟΡΦΑΝΙΟΥ ΜΟΥΣΘΕΝΗ 2
5 ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ ΜΟΥΣΘΕΝΗ 2
6 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΟΥΣΘΕΝΗ 2
7 ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΜΟΥΣΘΕΝΗ 2
8 ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑ 3
9 ΒΑΦΕΪΚΑ ΙΑΣΜΟΣ 4
10 ΙΑΣΜΟΣ ΙΑΣΜΟΣ 2
11 ΒΙΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ/ ΦΥΛΑΚΑ ΜΕΣΤΗ 2
12 ΜΕΣΤΗΣ ΜΕΣΤΗ 2

με 2 λωρίδες διοδίων σε κάθε πλευρικό σταθμό.

Ο προϋπολογισμός των εργασιών κατασκευής των ως άνω σταθμών διοδίων ανέρχεται ως έγγιστα, στο ύψος των 22.800.000 ευρώ (με ΦΠΑ).