Από αύριο Τρίτη έως την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου η υποβολή των αιτήσεων

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 44 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης. Στα καταστήματα πωλήσεων Καβάλας, Ξάνθης, Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολης θα προσληφθούν συνολικά 9 άτομα, με 8μηνες συμβάσεις, ως εξής:

Υπηρεσιακή μονάδα Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
Κατάστημα Πωλήσεων Καβάλας Καβάλα ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου 8 μήνες 1
Κατάστημα Πωλήσεων Ξάνθης Ξάνθη ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου 8 μήνες 2
Κατάστημα Πωλ. Κομοτηνής Κομοτηνή ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου 8 μήνες 2
Κατάστημα Πωλ. Αλεξ/πολης Αλεξ/πολη ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου 8 μήνες 4

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ FACEBOOK

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει την Τρίτη, 8 Νοεμβρίου, και λήγει την Πέμπτη 17 του ίδιου μήνα. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία της ΔΕΗ ή στο δικτυακό τόπο της Εταιρίας (http://www.dei.gr), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες – Έντυπα – Διαδικασίες -Διαγωνισμών Φορέων – Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.