Προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου.

Μετά από έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής, προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών καθαριότητας οδών, πλατειών, ακτών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Κομοτηνής.

Η ανάθεση των ανωτέρω εργασιών σε ιδιώτη εργολάβο έχει καταστεί μονόδρομος τα τελευταία χρόνια για τον Δήμο Κομοτηνής, δεδομένης της μεγάλης υποστελέχωσης των υπηρεσιών του και των αυξημένων αναγκών που παρουσιάζονται τους θερινούς μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), από τις 18 Απριλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 7 π.μ., έως και τις 2 Μαΐου, ημέρα Τρίτη και ώρα 3 μ.μ. Η δε αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τη Δευτέρα, 8 Μαΐου και ώρα 9 π.μ.

Για την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών ο Δήμος Κομοτηνής διαθέτει χρηματοδότηση ύψους 168.542,10 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α. (24%), που μπορεί να περιοριστεί αισθητά από τις εκπτώσεις που θα προσφέρουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι.