Σύμφωνα με την ΚΥΑ 140424 – ΦΕΚ 814Β΄/ 14-3-2017,  καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι χρήστες ενεργών σημείων υδροληψίας (γεωτρήσεις), οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση άδειας χρήσεως ύδατος στο Δήμο Κομοτηνής και εφόσον ακόμη αυτή δεν έχει εκδοθεί, να προσέλθουν στο αρμόδιο Τμήμα του Δήμου για χορήγηση βεβαίωσης υποβολής της αίτησης, έως τις 10/5/2017. Η συγκεκριμένη βεβαίωση θα κατατεθεί στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΗ), με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι χρήστες δεν έχουν ήδη προσκομίσει τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης στη ΔΕΗ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Δήμο Κομοτηνής, στο αρμόδιο Τμήμα.