Κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο

Mε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών πραγματοποιήθηκε στις αρχές Νοεμβρίου η Δ’ Κατανομή ΚΑΠ, ποσού 25.000.000 ευρώ, σε όλους τους δήμους της χώρας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων τους. Αθροιστικά στους 4 δήμους του Νομού Ροδόπης χορηγήθηκε το ποσό των 281.100 ευρώ. Ειδικότερα, στον λογαριασμό του Δήμου Κομοτηνής πιστώθηκε το καθαρό ποσό των 178.611,68 ευρώ. Ο Δήμος προχώρησε με τη σειρά του στην κατανομή του ανωτέρω ποσού στις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στις σχολικές εφορείες των μειονοτικών σχολείων.

Για τον τρόπο κατανομής αποφάσισε σε έκτακτη συνεδρίασή της η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, η οποία στη συνέχεια υπέβαλε σχετική εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο που συνεδρίασε την Τρίτη. Η Επιτροπή Παιδείας πρότεινε η κατανομή των 178.611,68 ευρώ να γίνει ως εξής:

α) να διατεθεί το ποσό των 25.000 για τα μειονοτικά σχολεία (10.000 ευρώ για γυμνάσια – λύκεια και 15.000,00 ευρώ για τα δημοτικά),

β) να κατανεμηθεί το ποσό των 153.611,68 ευρώ στις σχολικές Επιτροπές Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης σε ποσοστά 49% για την Β/βάθμια και 51% για την Α/βάθμια Επιτροπή.

Συγκεκριμένα: Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή 78.350,68 ευρώ, Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή 75.261,00 ευρώ, Σχολικές Εφορείες 25.000,00 ευρώ.

Η παραπάνω απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία, με 5 ψήφους έναντι 2 κατά στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Μειοψήφησαν οι Γεώργιος Σερμπέζης και Αικατερίνη Τράκα, οι οποίοι ενέμειναν στην πρότασή τους για κατανομή 55% για την Πρωτοβάθμια και 45% για την Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, το ποσό των 25.000 ευρώ των Σχολικών Εφορειών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατανέμεται ως εξής στα μειονοτικά σχολεία του Δήμου Κομοτηνής:

Μειονοτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  Όνομα σχολείου Ποσόν
1 2/θ Καλαµοκάστρου 407,55
2 2/θ Κάλχαντος 1ο 517,66
3 2/θ Κικιδίου 457,60
4 8/θ Κοµοτηνής 1ο 3.146,73
5 8/θ Κοµοτηνής 2ο 1.594,45
6 8/θ Κοµοτηνής 3ο 1.859,00
7 8/θ Κοµοτηνής 4ο 1.879,02
8 8/θ Μάστανλη 1.531,73
9 2/θ Μεγ. ∆ουκάτου 411,84
10 2/θ Μελέτης 443,30
11 2/θ Πόρπης 775,06
12 2/θ Σιδηράδων 457,60
13 2/θ Στυλαρίου 581,81
14 2/θ Τυχηρού 479,05
15 2/θ Φύλακα 457,60
ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00
 
Μειονοτικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
1 Ιεροσπουδαστήριο 2.700,00
2 Μ/κό Γυµνάσιο- Λύκειο 7.300,00
ΣΥΝΟΛΟ 10.000,00

Η εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Κομοτηνής υιοθετήθηκε ομόφωνα την Τρίτη από το Δημοτικό Συμβούλιο και άμεσα θα διατεθούν τα επί μέρους ποσά για τις ανάγκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων.