Έως τις 11 Ιανουαρίου του 2017, παρατείνεται η διαδικασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, όπως ανακοίνωσε η Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κομοτηνής, βάσει της υπ’ αρίθμ. Κ1 – 1773 / 02 – 11 – 2016 (αρ. πρωτ. 115125) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού.

Όσοι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών καταθέσουν ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν προβούν στην ανανέωση των αδειών τους, δεν θα μπορούν να δραστηριοποιούνται μετά την 12η Ιανουαρίου του 2017, ενώ μετά την ίδια ημερομηνία, η μη επίδειξη στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα άδειας σε ισχύ, ήτοι με ένδειξη της ανανέωσής της, θα θεωρείται ως μη κατοχή αδείας.

Πληροφορίες από τον Δήμο Κομοτηνής, δίδονται στο τηλέφωνο 2531022966.