Ομόφωνες αποφάσεις στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Το κρίσιμο ζήτημα των συμβασιούχων-«παρατασιούχων» συζητήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής. Το όργανο κλήθηκε να εγκρίνει, κατά πρώτον, τη συνέχιση της απασχόλησης 58 συμβασιούχων που ήδη απασχολούνται σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και, κατά δεύτερον, τον προγραμματισμό προσλήψεων μόνιμου προσωπικού για τις ίδιες υπηρεσίες.

Θυμίζουμε ότι ο Δήμος Κομοτηνής απασχολεί έως και σήμερα στην Υπηρεσία Καθαριότητας και σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 28 άτομα που είχαν προσληφθεί στις 2 Νοεμβρίου του 2015. Οι συμβάσεις των 28 παρατάθηκαν αυτοδικαίως κατ’ αρχήν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 και εν συνεχεία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Πλην των ανωτέρω, ο Δήμος Κομοτηνής απασχολούσε σε ανταποδοτικές υπηρεσίες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και άλλους 30 εργαζόμενους µε 8µηνες συμβάσεις, μετά από σχετική έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών, η ισχύς των οποίων έληξε στις 30 Ιουνίου 2017.

Σχετικά µε τους πρώτους προσληφθέντες συμβασιούχους – και εν συνεχεία παρατασιούχους – η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε μεταξύ άλλων ότι οι αυτοδίκαια νομοθετικές παρατάσεις που δόθηκαν στους συμβασιούχους είτε για εποχικές, είτε για πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες, τελούν σε πλήρη αντίθεση µε το άρθρο 103 του Συντάγματος και την οδηγία 1999/70 του Συμβουλίου της Ε.Κ., όπως η οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στο Π.Δ/μα Παυλόπουλου 164/2004, κυρίως γιατί µε την παράταση οι ανάγκες αποβάλλουν το χαρακτήρα τους ως εποχικών, περιοδικών ή πρόσκαιρων και αποτελούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και συνεπώς ως τέτοιες πρέπει να καλυφθούν με μόνιμο προσωπικό ή µε προσωπικό με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Επίσης έκρινε ότι είναι ανεπίτρεπτη η συνέχιση της απασχόλησης των συμβασιούχων βάσει των άκυρων συμβάσεων, όπως και η καταβολή των αποδοχών τους για το μέλλον.

Το μείζον αυτό πρόβλημα, που δημιουργήθηκε, έθεσε επιτακτική και άμεση την ανάγκη μεθόδευσης ενεργειών πρόσληψης πλέον μόνιμου προσωπικού στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, στις υπηρεσίες καθαριότητας, και αυτό έγινε µε σχετική τροπολογία που ψηφίστηκε στο Νόμο 4479/29-07-2017 και συγκεκριμένα στο άρθρο 24. Για την εφαρμογή του δε, εκδόθηκε σχετική εγκύκλιος µε αριθμό 19/22159/30-06-2017 και δόθηκαν σχετικές οδηγίες για τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού από τους Δήμους, µε τροποποιήσεις του οργανισμού εσωτερικών υπηρεσιών και σύστασης οργανικών θέσεων για όσους δεν έχουν τροποποιήσει τους οργανισμούς τους. Για όσους δε, έχουν τροποποιήσει τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας και έχουν υποβάλλει σχετικό αίτημα πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπως ο Δήμος Κομοτηνής, δίνεται η δυνατότητα να επανεκτιμήσουν τα νέα δεδομένα και να εγκρίνουν συμπληρωματικό επικαιροποιημένο αίτημα µε νέα σειρά προτεραιότητας.

Επίσης, η εν λόγω τροπολογία ορίζει ότι καταργείται το όριο ηλικίας και δίνεται ειδική μοριοδότηση – 17 µόρια εμπειρίας ανά μήνα και έως 24 μήνες απασχόλησης. Μετά την ολοκλήρωση δε των προσλήψεων οι Δήμοι παρέχουν τις κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες µε ίδια μέσα.

Τέλος, ορίζεται ότι μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διορισμού, είτε σε νέες οργανικές θέσεις που συνιστώνται, είτε σε υφιστάμενες κενές σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Μαρτίου 2018, οι Δήμοι δύνανται µε αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να απασχολούν στις αντίστοιχες θέσεις όσους παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές έως τις 7 Ιουνίου 2017, εφόσον:

1) Συντρέχει εξαιρετικός λόγος δημόσιας υγείας, που επιβάλλει την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων για την κάλυψη αντίστοιχων οργανικών αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχικού χαρακτήρα.

2) Έχει ληφθεί απόφαση σύστασης νέων οργανικών θέσεων ή έχει υποβληθεί αίτημα κάλυψης υφιστάμενων οργανικών θέσεων.

3) Η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα µε τις ανωτέρω εξαιρετικές προϋποθέσεις δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 5 και 6 του Π.∆/τος 164/2004, το οποίο άλλωστε ήδη προβλέπει σε ειδικές περιπτώσεις, περιγραφόμενη ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τη δυνατότητα κατ’ εξαίρεση υπέρβασης του συνολικού χρόνου απασχόλησης των 24 μηνών και δεν θα προσμετρείται στην ειδική βαθμολόγηση εμπειρίας.

4) Τέλος η Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου διαβιβάζεται στον ΑΣΕΠ για έλεγχο της διαδικασίας και για την επιβεβαίωση των τασσόμενων προϋποθέσεων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής, λαμβάνοντας υπόψιν και το έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, το οποίο αιτιολογεί ότι συντρέχουν λόγοι δημόσιας υγείας και υπάρχει επιτακτική ανάγκη απασχόλησης των εργαζομένων λόγω ανεπάρκειας του υπηρετούντος σήμερα στο Δήμο τακτικού προσωπικού, κατέληξε ομόφωνα στην απόφαση να εγκρίνει την απασχόληση έως την ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων διοριστέων, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Μαρτίου 2018, του προσωπικού που προσλήφθηκε στο Δήμο με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και εξακολούθησε να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την 7η Ιουνίου 2017.

Ακολούθως, στο θέμα που αφορούσε στον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκριναν, επίσης ομόφωνα, την εισήγηση για υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη συνολικά 67 ατόμων.

Σημειώνεται πως ο Δήμος Κομοτηνής είχε προβεί, με βάση παλαιότερη εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε υποβολή αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού που αφορούσε σε 62 άτομα. Ο αριθμός αυτός προέκυψε με το τότε δεδομένο ότι θα ίσχυε παράλληλα και το καθεστώς πρόσληψης εποχικού προσωπικού 8µηνης διάρκειας. Επειδή όμως αυτό ουσιαστικά αποκλείεται για το μέλλον – καθότι, σύμφωνα µε τη νέα εγκύκλιο, οι Δήμοι μετά την πρόσληψη του μόνιμου προσωπικού θα πρέπει να λειτουργούν τις υπηρεσίες καθαριότητας μόνο µε ίδια μέσα – το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε επικαιροποιημένο πίνακα θέσεων, που ανεβάζει τον αριθμό των αιτούμενων μόνιμων προσλήψεων στις 67.

Πρόκειται συγκεκριμένα για αιτούμενες προσλήψεις τακτικού προσωπικού στους εξής κλάδους:

  • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – 50 θέσεις
  • ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων – 10 θέσεις
  • ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου Ομάδα Α 2η Ειδικότητα (Γερανοί, γερονοφόρα, καλαθοφόρα, περονοφόρα) – 1 θέση
  • ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου Ομάδα Α 4η Ειδικότητα (Μηχανικά σάρωθρα, εκχιονιστικά, αλατιέρες, διαγραμμιστικά) – 1 θέση
  • ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου Ομάδα Α 1η Ειδικότητα (Εκσκαφείς, τσάπες, JCB, CATERPILLAR, LEIBHERR, προωθητήρες γαιών, φορτωτές) – 1 θέση
  • ΔΕ Μηχ/των Αυτοκινήτων – 3 θέσεις
  • ΔΕ Ηλεκτρολόγων Αυτοκινήτων – 1 θέση