Στην ανάθεση εργασιών (στειρώσεων, εμβολιασμών, αποπαρασιτώσεων, περίθαλψης, κ.λπ.), σε κτηνίατρο, για χρονικό διάστημα ενός έτους (από 19/01/2018 έως 31/12/2018), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (βάσει του άρθρου 118 του Νόμου 4412/2016 – ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016 – και του Νόμου 4441/2016 – ΦΕΚ 227/Α΄/6-12-2016), πρόκειται να προβεί ο Δήμος Κομοτηνής.

Ενόψει της διαδικασίας, προσκαλούνται οι  ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως τις 16-10-2017, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 11:00, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου  Κομοτηνής.

Η εκτιμώμενη αξία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ανέρχεται στο ποσό των 19.820 €.

Οι  ενδιαφερόμενοι μαζί με την οικονομική τους προσφορά, θα πρέπει επίσης να καταθέσουν:

  • βεβαίωση με την οποία θα αποδεικνύεται ότι είναι εγγεγραμμένοι στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο,
  • άδεια εξάσκησης από το (Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος) ΓΕΩΤΕΕ και ανάλογη εμπειρία  εργασιών (βεβαίωση καλής εκτέλεσης, πιστοποιητικά, συμβάσεις), σε δημοτικό  καταφύγιο αδέσποτων ζώων.

Επιπλέον θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο ποινικού μητρώου (ή φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ.), φορολογική ενημερότητα («για συμμετοχή σε διαγωνισμό»), και ασφαλιστική ενημερότητα.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η κατακύρωση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Πληροφορίες για τη διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών Υλικών, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου (τηλ: 2531352448-426.