Υπό τον κίνδυνο να «ξεμείνει» από εργατοτεχνικό προσωπικό καθαριότητας ορισμένου χρόνου τους τελευταίους μήνες του 2017

Αντιμέτωπος με τον κίνδυνο να «ξεμείνει», στη μέση της χρονιάς, από εργατοτεχνικό προσωπικό καθαριότητας βρίσκεται ο Δήμος Κομοτηνής. Τούτο δεν μπορεί να αποκλειστεί αν συνυπολογίσει κανείς τα εξής δύο δεδομένα: Α) Σήμερα εργάζονται στο Δήμο 29 άτομα με 8μηνες συμβάσεις που παρατάθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2017, αλλά επειδή η διάρκειά τους ξεπερνά το 24μηνο και πολλοί Επίτροποι ανά την Ελλάδα δεν θεωρούν τα εντάλματα πληρωμής τους, καθίσταται αβέβαιο αν τα άτομα αυτά θα εργασθούν μέχρι το τέλος του έτους ή αν θα απολυθούν νωρίτερα. Β) Επιπλέον εργάζονται άλλα 30 άτομα με 8μηνες συμβάσεις που λήγουν στις 30/6/2017.

Από το συνδυασμό των παραπάνω, προκύπτει μια βάσιμη πιθανότητα ο Δήμος να στερηθεί τις υπηρεσίες αμφότερων των κατηγοριών προσωπικού καθ’ όλο το δεύτερο μισό του τρέχοντος έτους.

Ας σημειωθεί σε αυτό σημείο ότι το μόνιμο προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κομοτηνής μπορεί να καλύψει στοιχειωδώς τις υπάρχουσες ανάγκες, δεδομένου ότι από τις 89 προβλεπόμενες θέσεις στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου καλύπτονται μόνο οι 31 θέσεις τακτικού προσωπικού.

Υπό τις παραπάνω συνθήκες και λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη έκταση του νέου Καλλικρατικού Δήμου, την απαγόρευση προσλήψεων τακτικού προσωπικού τα τελευταία χρόνια, τον μεγάλο αριθμό αποχωρήσεων από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης και την πληθυσμιακή αύξηση του νέου ∆ήµου,  κρίθηκε απαραίτητη η αποστολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόσληψη 30 ατόμων µε σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με διάρκεια απασχόλησης 8 μήνες, για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Δεδομένου ότι το σχετικό αίτημα πρέπει να αποσταλεί στο ΥΠ.ΕΣ., μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, έως και τις 31 Μαρτίου 2017, το θέμα συζητήθηκε τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο και έλαβε το «πράσινο φως» από τα μέλη του οργάνου. Για την οριστική έγκριση των 30 προσλήψεων, θα πρέπει να εκδοθεί σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εσωτερικών και Οικονομικών.

Όσον αφορά στις ειδικότητες του προσωπικού, που αιτείται να προσλάβει ο Δήμος Κομοτηνής, αυτές παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 Εργατών/τριών καθαριότητας Συνοδοί Απορριμματοφόρου Αυτοκινήτου 24 (8) ΜΗΝΕΣ
2 Οδηγών απορριμματοφόρου Γ’ κατηγορίας 3     (8) ΜΗΝΕΣ
3 Μηχανοτεχνίτες οχημάτων 2 (8) ΜΗΝΕΣ
4 Χειριστής  Μηχανήματος Έργου Ομάδας Α     1ης Ειδικότητας (προωθητήρες γαιών – φορτωτές) 1 (8) ΜΗΝΕΣ