Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από την Τρίτη, 24 Απριλίου, ο Κανονισμός λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου Κομοτηνής. Το σχέδιο του Κανονισμού θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.komotini.gr) έως τη Δευτέρα 30 Απριλίου, ενώ στη συνέχεια θα εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Το νέο πλαίσιο θα διέπει τη λειτουργία των λαϊκών αγορών της Κομοτηνής, της Αιγείρου και του Νέου Σιδηροχωρίου. Η λαϊκή αγορά της Κομοτηνής θα συνεχίσει να λειτουργεί κάθε Σάββατο στην προέκταση της Λεωφόρου Δημοκρατίας, ενώ της Αιγείρου και του Νέου Σιδηροχώρι κάθε Τρίτη και κάθε Δευτέρα αντίστοιχα.

Όσον αφορά τις ώρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών, αυτές καθορίζονται στο σχέδιο του νέου Κανονισμού ως εξής:

α. Για τη χειμερινή περίοδο από 6 π.μ. μέχρι 2.30 μ.μ.

β. Για την θερινή περίοδο από 6 μ.μ. μέχρι 2.30 μ.μ.

Σημειώνεται ότι προσέλευση των πωλητών στους χώρους της λαϊκής αγοράς, προκειμένου να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, να μεταφέρουν πάγκους, εργαλεία και τα εμπορεύματά τους, θα πρέπει γίνεται το πολύ μία ώρα νωρίτερα από την έναρξη λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, ενώ η αποχώρησή τους το πολύ μια ώρα μετά από τη λήξη, δηλαδή ως τις 3.30 μ.μ.

Κανόνες σχετικά με τη χωροταξία

Στο σχέδιο του νέου Κανονισμού περιγράφονται αναλυτικά οι κανόνες σχετικά με τις θέσεις που επιτρέπεται να κατέχουν οι πωλητές. Στους χώρους που λειτουργούν οι ανωτέρω λαϊκές αγορές υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων. Οι θέσεις έχουν διαγραμμιστεί προκειμένου να τοποθετηθούν οι πωλητές, όπως επίσης και οι διάδρομοι μεταξύ των θέσεων. Οι θέσεις των πωλητών οριοθετούνται κατά τρόπο, ώστε να μην παρεμποδίζονται οι είσοδοι κατοικιών και καταστημάτων ή των πάρκινγκ τους, να μην κωλύεται η προσέλευση των καταναλωτών και γενικά να επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς. Η ευθύνη για την διαγράμμιση των θέσεων είναι του Δήμου, με μέριμνα της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών.

Επιπλέον στην λαϊκή αγορά της πόλης της Κομοτηνής οι θέσεις διαχωρίζονται μεταξύ τους και με στέγαστρα από μεταλλικό σκελετό. Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης πρέπει να διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, την έλευση των οχημάτων όπως ασθενοφόρο, πυροσβεστική κ.λ.π. για τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, αλλά την ομαλή διενέργεια της λαϊκής αγοράς.

Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους πωλητές της λαϊκής αγοράς, η αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης των πάγκων, η αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των χωροθετημένων θέσεων, η επέκταση σε όμορες κενές θέσεις, η δραστηριότητα στους χώρους της λαϊκής αγοράς ελλείψει της σχετικής άδειας, η απ’ ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε η μεταφορά των προϊόντων, καθώς και η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους.

Κατ’ εξαίρεση και κατόπιν ειδικής έγκρισης, εφ’ όσον υπάρχουν ειδικά διασκευασμένα οχήματα, επιτρέπεται η απ’ ευθείας διακίνηση βιομηχανικών προϊόντων ή μεταποιημένων τροφίμων απευθείας από το όχημα, το οποίο πρέπει να μην υπερβαίνει τις διαστάσεις των καθορισμένων θέσεων. Κατ’ εξαίρεση, επίσης, και εφόσον επιτρέπεται από τη χωροταξία του χώρου μπορεί να χρησιμοποιείται μεγαλύτερο όχημα όχι όμως, άνω των 8 μέτρων.

Έμφαση στην καθαριότητα και την ευταξία

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην υποχρέωση των πωλητών για τήρηση της καθαριότητας κατά την ώρα που λειτουργεί η λαϊκή αγορά. Όπως, μεταξύ άλλων, ορίζεται στο σχέδιο του Κανονισμού, οι αδειούχοι πωλητές των λαϊκών αγορών οφείλουν:

  • Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους.
  • Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδεια τους.
  • Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.
  • Να μην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών κ.λπ.), καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.).
  • Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της λαϊκής αγοράς συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις των οργάνων της παραπάνω υπηρεσίας. Σε περίπτωση αδιαφορίας και παρά τις συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους. Επίσης επιβάλει πρόστιμο. Εάν η παράβαση αυτή επαναληφθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά ο Δήμος προβαίνει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά.
  • Να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της.
  • Να απομακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί μέσα στο προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, διαφορετικά οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής ζητείται η ανάκληση της άδειας. Η παραμονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή των υπαλλήλων τους, μετά το πέρας του νομίμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του κανονισμού «κοινοχρήστων χώρων».

Σε ό,τι αφορά στις κυρώσεις, ο Δήμος Κομοτηνής, σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων του Κανονισμού λειτουργίας, μπορεί να επιβάλλει είναι ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης: α) απλή σύσταση σε συμμόρφωση, β) χρηματικό πρόστιμο έως και 1.000 ευρώ και γ) ανάκληση της άδειας μέχρι ένα μήνα.

Ο ρόλος του επόπτη

Τέλος, στο σχέδιο του Κανονισμού λειτουργίας των λαϊκών αγορών προβλέπεται η τοποθέτηση επόπτη, που επιφορτίζεται με το έργο του έλέγχου και της μέριμνας για την εύρυθμη λειτουργία τους. Ο επόπτης είναι υπάλληλος του Δήμου Κομοτηνής, τον οποίο ορίζει ο Δήμαρχος, ενώ έχει θητεία 6 μηνών και με τη λήξη του αντικαθίσταται από άλλον. Για τη διευθέτηση θεμάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς, ο εν λόγω υπάλληλος συνεργάζεται με έναν εκπρόσωπο των παραγωγών και έναν των επαγγελματιών πωλητών, τους οποίους προτείνουν τα οικεία σωματεία. Ειδικότερα, οι επόπτες ελέγχουν τις προσκομιζόμενες ποσότητες και την ορθή τήρηση του Βιβλίου Διακινούμενων Ποσοτήτων, τους προσερχόμενους πωλητές και αυτούς, οι οποίοι απουσιάζουν, καταγράφουν τις κενές θέσεις και ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία για τα κενά και συμβουλεύουν τους πωλητές για την ορθή τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της αγοράς και τις διατάξεις του νόμου, τοποθετούν παραγωγούς σε προσωρινές θέσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ισχύοντα νόμο.

Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ ολόκληρο το σχέδιο του υπό διαβούλευση Κανονισμού λειτουργίας των λαϊκών αγορών.