Καταργείται η άδεια από τον Δήμο και αντικαθίσταται από τη γνωστοποίηση

Με πρόσφατο νόμο, ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2016, απλουστεύονται οι διαδικασίες για τη χρήση Μουσικής και Μουσικών Οργάνων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σε ανακοίνωσή του, το Επιμελητηρίου Έβρου περιγράφει συνοπτικά τις, κρίσιμες για τον επαγγελματικό κόσμο, αλλαγές που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του άρθρου 29 του Νόμου 4442/2016. Όπως αναφέρει, βάσει των νέων διατάξεων η άδεια μουσικών οργάνων και η σχετική παράταση ωραρίου, που χορηγούνταν από τον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο, καταργούνται.

Με τα νέα δεδομένα το κατάστημα για την χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων, υποχρεούται να καταθέσει σχετική δήλωση μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριότητας και Ελέγχων (ΟΠΣΑΔΕ) του άρθρου 14 του Νόμου 4442/2016, το οποίο είναι σε διαδικασία σύστασης. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣΑΔΕ το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος οφείλει να υποβάλει την γνωστοποίηση στον Δήμο, είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

Δεν απαιτείται έκδοση προηγούμενης άδειας της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης και η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νέου νόμου.

Για την παράταση άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων πέραν του ωραρίου που ορίζει η 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης – 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και 23.00 τη θερινή – ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει αίτηση για την παράταση του ωραρίου. Η αίτηση εξετάζεται με βάση το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους. Για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο ορίζεται παράταση έως τις 3.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι τις 02.00 ώρα, αν και εφόσον κριθεί ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.