Αναρτήθηκαν από χθες 1/12, τα προσωρινά Μητρώα Δικαιούχων και Παρόχων Τουριστικών Καταλυμάτων, και οι προσωρινοί Πίνακες Αποκλειομένων, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επιδότηση Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων & των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2015-2016».

Οι Δικαιούχοι και οι Πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, έχουν δικαίωμα υποβολής μίας και μόνο ένστασης κατά των αποτελεσμάτων, από σήμερα Τετάρτη 2/12 και ώρα 08:00, μέχρι και την Παρασκευή 4/12 και ώρα 23:59.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι που θα καταθέσουν ηλεκτρονική ένσταση, οφείλουν να επισυνάψουν στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση, τα δικαιολογητικά εκείνα που τεκμηριώνουν την ένστασή τους.

Οι δικαιούχοι, και μόνο αυτοί, αν αδυνατούν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά στην ένστασή τους, μπορούν να προσέλθουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την προσκόμισή τους, μέχρι την επομένη εργάσιμη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ενστάσεων, δηλαδή την 7/12, και ώρα 15:00.