Προγραμματική συνεργασία μεταξύ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης, θα συνυπογράψουν την Τρίτη 17 Μαρτίου 2015 και ώρα 12:00, στην Πρυτανεία του Δ.Π.Θ., ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Αθανάσιος Καραμπίνης, και ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του ΟΛΑ κ. Σταύρος Σταυράκογλου.

Στόχος της συνεργασίας, είναι η υλοποίηση κοινών στόχων, όπως:

  • Η από κοινού προετοιμασία και υλοποίηση προγραμμάτων, και η διεξαγωγή ερευνών  σχετικών με τον Σχεδιασμό, την Οργάνωση, την Ανάπτυξη και την Αξιολόγηση Δομών και Υπηρεσιών, που αφορούν την οργανωτική και διοικητική λειτουργία του Ο.Λ.Α.
Οι Αθ. Καραμπίνης (αριστερά) και Στ. Σταυράκογλου.
Οι Αθ. Καραμπίνης (αριστερά) και Στ. Σταυράκογλου.
  • Η ανάπτυξη Προγραμμάτων και Δράσεων που αφορούν την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Δ.Π.Θ. και του Ο.Λ.Α.
  • Η σχεδίαση και η υλοποίηση Διακρατικών Δράσεων και Συνεργασιών που αφορούν την ευρύτερη περιοχή.

  • Η ευαισθητοποίηση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και των κατοίκων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σχετικά  με τη διάχυση αμοιβαίων ωφελειών στην περιοχή.

  • Η συνεργασία σε εκπαιδευτικά και μεταπτυχιακά προγράμματα για τους φοιτητές του Δ.Π.Θ. και του εργαζόμενους του Ο.Λ.Α., και η συνεργασία για την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για θέματα επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού.

Για τη βελτιστοποίηση, δε, των αποτελεσμάτων των επιμέρους δράσεων, συστήνεται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούμενη από εκπροσώπους των δύο Φορέων.