συνηΠολίτης διαμαρτυρήθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη, καθώς ο τίτλος σπουδών που της απονεμήθηκε το 1987 από την Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου (ΑΣΤΕΡ), κατόπιν σπουδών διετούς διάρκειας, δεν αναγνωρίσθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Θεσσαλίας ως ισότιμος προς πτυχίο Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των ΤΕΙ.

Ο νόμος 3105/2003, όπως ισχύει, ορίζει ότι η ΑΣΤΕΡ ανήκει στην ανωτέρα βαθμίδα εκπαίδευσης. Επίσης, ο νόμος 298/1976 ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι τα πτυχία των Σχολών των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (ΚΑΤΕ) είναι ισότιμα προς τα πτυχία της ΑΣΤΕΡ. Ακόμη, ο νόμος 1865/1984 ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι τα πτυχία ΚΑΤΕ και τα ισότιμα προς αυτά που αποκτήθηκαν μετά από σπουδές διάρκειας μικρότερης των τριών ετών αναγνωρίζονται ως πτυχία των ΤΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας, εφόσον οι κάτοχοί τους έχουν τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική ή και διδακτική πείρα μετά τη λήψη τους. Αρμόδια αρχή για να διαπιστώσει εάν πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις είναι το Συμβούλιο του αντίστοιχου ΤΕΙ, που  αποφαίνεται έπειτα από εισήγηση του Τμήματος και γνώμη του Συμβουλίου της οικείας Σχολής. Το Συμβούλιο εκδίδει και το αντίστοιχο πιστοποιητικό ισοτιμίας. Τέλος, ο νόμος 1404/1983 όριζε ότι τα ΤΕΙ υπάγονταν στην ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, τα προαναφερόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα εντάχθηκαν στην ανώτατη βαθμίδα εκπαίδευσης με τις διατάξεις του νόμου 2916/2001.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με έγγραφό του προς το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, επεσήμανε τις προαναφερόμενες διατάξεις, ζητώντας την επανεξέταση του αιτήματος της ενδιαφερόμενης προκειμένου ο τίτλος σπουδών της ΑΣΤΕΡ να αναγνωρισθεί ως ισότιμος προς το πτυχίο Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των ΤΕΙ του ν. 1404/1983, δηλαδή προς το πτυχίο ΤΕΙ της ανωτέρας βαθμίδας εκπαίδευσης.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας απάντησε ότι η Συνέλευση του Τμήματος επανεξέτασε το αίτημα της ενδιαφερόμενης και αποφάσισε να αναγνωρίσει το πτυχίο ΑΣΤΕΡ Ρόδου ως ισότιμο προς τα πτυχία που χορηγούσε το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των ΤΕΙ της ανωτέρας βαθμίδας εκπαίδευσης.