Την πρωτοβουλία να συστήσει Αγροδιατροφική Σύμπραξη ανέλαβε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται από τον Νόμο 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» και ήδη αρκετές Περιφέρειες της χώρας έχουν αποκτήσει τον θεσμικό φορέα, που υπόσχεται συντονισμό δράσεων και βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων στην προσπάθεια ανάδειξης του αγροδιατροφικού τομέα.

Για την Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί τον σημαντικότερο τομέα ανάπτυξης. Στον πρωτογενή τομέα απασχολείται πάνω από το 30% του ενεργού πληθυσμού της και αν υπολογιστεί και ο αριθμός αυτών που απασχολούνται με τη μεταποίηση και την εμπορία των αγροδιατροφικών προϊόντων, το ποσοστό αυτό είναι κατά πολύ υψηλότερο. Από οικονομική άποψη, ο πρωτογενής τομέας συμβάλλει με ποσοστό 9% (τριπλάσιο του εθνικού) στο συνολικό ΑΕΠ της.

Διαπιστώνοντας τις ανάγκες και τις αδυναμίες του αγροδιατροφικού τομέα στο χώρο της, τις δυσκολίες οι οποίες διαρκώς εμφανίζονται κατά την εφαρμογή μεμονωμένων δράσεων προβολής των αγροδιατροφικών προϊόντων της μέσα από την επιλεκτική συμμετοχή της σε εκθέσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό, η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης ανέλαβε την πρωτοβουλία για την ουσιαστικότερη και ολοκληρωμένη προβολή και προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους, αξιοποιώντας και πόρους των διαφόρων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη θα αποτελέσει μια συλλογική ενέργεια φορέων της Περιφέρειας και ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη και αξιοποίηση του αγροδιατροφικού τομέα, ως κρίσιμου συντελεστή περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης και για την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των διατροφικών προϊόντων που παράγονται στα διοικητικά όριά της. Θα αποτελέσει τον συντονιστή μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών της Περιφέρειας, της αγοράς και του ιδιωτικού τομέα και θα είναι η εταιρεία «ομπρέλα» για τα προϊόντα του καλαθιού αγροτικών προϊόντων, ώστε να διευρυνθούν οι αγορές τους, να αυξηθεί η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ παραγωγών, επιχειρήσεων και επαγγελματιών, προκειμένου να επιτευχθούν πολλαπλάσια αποτελέσματα από αυτά που δημιουργούνται από μεμονωμένες προσπάθειες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος γνωμοδότησε υπέρ της σύστασης Αναπτυξιακής Σύμπραξης στην Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονίας – Θράκη.

Μορφή και σκοποί της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη, όπως προβλέπεται και από τη σχετική διάταξη νόμου, θα έχει τη μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας, διοικούμενη από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό της Συμβούλιο. Οι σκοποί της θα είναι:

 • Η ανάδειξη, προβολή και προώθηση των τοπικών διατροφικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και ασφάλειας που παράγονται εντός της Περιφέρειας.
 • Η αναγνωρισιμότητα και κατά συνέπεια η αύξηση της ζήτησης των αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης
 • Η ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας
 • Η παροχή υπηρεσιών τεκμηρίωσης, υποστήριξης και προώθησης των προϊόντων του “καλαθιού” της Περιφέρειας
 • Η στρατηγική διασύνδεση του τομέα της Αγροδιατροφής με τη μεταποίηση, τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό
 • Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών µε ελληνικά και διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύματα και η εκπόνηση μελετών και επιχειρησιακών προγραμμάτων µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας, τη διαφήμιση και τη διάδοσή τους
 • Η διασύνδεση του συνολικού τομέα και των αλυσίδων αξίας με την έρευνα και καινοτομία, ώστε να διασφαλίζεται συνεχώς και η διάσταση της ποιότητας και η ενσωμάτωση νέων τάσεων
 • Η Οργάνωση Συστήματος παροχής συμβουλών (τεχνικών, οικονομικών, εμπορικών κλπ) σε όλες τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας
 • Η συνεχής ενημέρωση, επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων της Περιφέρειας για τα αγροδιατροφικά δρώμενα του τόπου µας, και η πραγματοποίηση εκθέσεων, συνεδρίων σεμιναρίων, εκδηλώσεων, συναντήσεων και εκδόσεων.
 • Διάφοροι άλλοι σκοποί, οι οποίοι θα περιγράφονται αναλυτικά στο καταστατικό της εταιρείας το οποίο θα εισαχθεί προς ψήφιση στο Περιφερειακό συμβούλιο.

Μέτοχοι και πόροι

Μέτοχοι της εταιρείας θα είναι η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας- Θράκης με ποσοστό έως 49%, Ομάδες Παραγωγών, Ενώσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Αστικοί Συνεταιρισμοί, Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι, Επιμελητήρια, Δήμοι, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και άλλοι φορείς.

Οι πόροι της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης θα προέρχονται από:

 • Την εισφορά εγγραφής των μελών
 • Την ετήσια συνδρομή των μελών όπως αυτή ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.
 • Τις έκτακτες εισφορές που θα ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ.
 • Κάθε πρόσοδο από την δραστηριότητα της
 • Τις συνδρομές των υποστηρικτών της εταιρίας.
 • Ευρωπαϊκά Προγράμματα
 • Κάθε είδους επιχορηγήσεις

Για την ίδρυση της εταιρείας έχει ενταχθεί στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Περιφέρειας το έργο με τίτλο «Σύσταση Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Αν.Μακεδονίας- Θράκης», με προϋπολογισμό 20.000 ευρώ. Με το έργο θα καλυφθούν οι δαπάνες σύνταξης Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας της εταιρείας, τεχνικής υποστήριξης για την πλήρη ωρίμανση της σύστασης και λειτουργίας της, κατάρτιση σχεδίου του καταστατικού της, ημερίδες σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα για την ενημέρωση και διερεύνηση των φορέων που θα συμμετέχουν και διαμόρφωση του εταιρικού σχήματος.